Sökning: "examensarbete frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden examensarbete frågeställning.

 1. 1. Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linette Ottosson; Eva Lundström; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lyssnande; Internt lyssnande; Värdeskapande; Genus; Icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. LÄS MER

 2. 2. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Harling; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärares perspektiv på delaktighet för eleverna i årskurs 3-6 : Maktanalys av kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elina Vinrot; Linnéa Romlin; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidslärare; Årskurs 3-6; Maktperspektiv; Pastoral makt; Delaktighet; Förhållningssätt och Utformning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fritidslärare uppfattar och tolkar delaktighet och dess betydelse för elevernas vistelsetid på fritidshemmet i årskurserna 3-6. Ett begrepp som är centralt i studien är delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Unga ledare - En kvalitativ studie om hur unga ledare etablerar ledarskap i relation till äldre anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Murgård; Kasper Bassøe Rehnström; Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Unga chefer; Prototypikalitet; Legitimitet; Social identitetsteori; Implicit ledarskapsteori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Unga ledare - En kvalitativ studie om hur unga ledare etablerar ledarskap gentemot äldre anställda Seminariedatum: 2 juni 2022 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i Organisation på Kandidatnivå Författare: Kasper Bassøe Rehnström, Hugo Murgård och Anton Persson Handledare: Christine Blomquist Fem nyckelord: Unga chefer, Prototypikalitet, Legitimitet, Social identitetsteori, Implicit ledarskapsteori Forskningsfråga: Hur etableras unga chefers ledarskap i relation till äldre medarbetare? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur unga chefer ur ett identitetsperspektiv upplever rollen som ledare över personer som är äldre än dem själva för att kunna analysera hur de utövar sitt ledarskap. Metod: En kvalitativ studie har gjorts för att kunna besvara vår frågeställning och syfte. LÄS MER

 5. 5. Hur inkluderas genusperspektivet i religionsläromedel inom de abrahamitiska religionerna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Noor Dawood; Jasmin Feyli; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skriver vi utifrån vårt intresse för de läromedel som finns där ute och vad de har att erbjuda utifrån genusperspektivet i de abrahamitiska religionerna. Detta påbörjades med följande frågeställning, Hur inkluderas genusperspektivet i religionsläromedel inom de abrahamitiska religionerna? Syfter är attt ta reda på hur religion presenteras i de samhällsorineternade läromedlen utifrån värdegrunden, genusperspektiv, samt hur läromedel förhåller sig till forskning. LÄS MER