Sökning: "examensarbete fysisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden examensarbete fysisk planering.

 1. 1. "Och efter det besöket tittade vi på varandra och sa: Nu kör vi" : En studie om rastens syfte och påverkan på elever och lärare i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Calle Grip; [2019]
  Nyckelord :Rast; Rastverksamhet; inkludering; trygghet; lärmiljö; skolgård;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Infart Kv. Vargen 30

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :David Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att gestalta en ny infart på ett kommande bostadsområde i centrala Piteå. Bostadsområdet heter Vargen 30 och i det ligger idag behandlingsenheten Strömgården samt öppna parkeringar och garage till närboende. Ombyggnationerna kommer även att påverka äldreboendet Österbo vilket kommer att framgå i rapporten. LÄS MER

 4. 4. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 5. 5. Antaganden i riskutredningar vid fysisk planering med avseende på transport av farligt gods och deras effekt på riskbilden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Fredrik Strindberg; Jesper Svensson; [2018]
  Nyckelord :Risk assessment; Land-use planning; Transportation of dangerous goods; Assumptions; Societal risk; QRA; Consequence analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Risk assessments regarding transportation of dangerous goods are a vital part of land-use planning. This is regulated by laws and regulations to ensure that risk levels are acceptable. Thus, it is of interest to the general public that these risk assessments are as accurate as possible. LÄS MER