Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 1. “Sitt ordentligt, är du snäll” : En studie om pedagogers förhållningssätt till barnen under de pedagogiska måltiderna, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Johansson; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kön; genus; jämställdhet; könsroller; pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete grundar sig i att undersöka hur pedagoger arbetar med jämställdhet och genus bland barnen och även hur de ser på dessa begrepp. Vår litteratur och forskning kommer att visa på hur arbetet med jämställdhet och genus varit förr och hur det ser ut idag. Läroplan för förskolan (98 rev. LÄS MER

 2. 2. ”Allt som är främmande och svårt kanman lätt stöta ifrån sig.” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :förskola; inkludering; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behovav särskilt stöd i förskolan. Vad anser pedagogerna utmärker ett barn i behov av särskilt stöd? Hur anpassar pedagogerna verksamheten utefter olika barns förutsättningar? Studien som ligger till grund för resultaten i detta examensarbete har utförs genom en kvalitativ studie och data har inhämtats genom kvalitativa intervjuer; tre intervjuer med verksamma pedagoger inom förskolan som alla har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Reflektioner kring genuspedagogik - från teori till praktik. En kvalitativ intervjustudie med tre pedagoger. Uppsats/Examensarbete: 15 hp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lennermo; [2015]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskollärare; genu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre pedagoger, verksamma igenusinriktade förskolor, reflekterar kring genus i förskolan. Specifikt inriktar vi oss på hurpedagogerna exemplifierar situationer i förskolans verksamhet där genus synliggörs. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns inomhuslek ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Malmberg; [2014]
  Nyckelord :flickor; förskola; genus; innemiljö; lek; lekmaterial; pojkar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förskolebarns (3-5 år) lek inomhus ur ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor och pojkar använder och leker i innemiljön på förskolan, samt vilket lekmaterial de väljer i sina lekar. LÄS MER

 5. 5. Bilden i barnboken : En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar kring barnbokens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Emma Kallin; Lina Jonasson; [2014]
  Nyckelord :Barnböcker; barnlitteratur; förskola; bilder; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få kunskap om vad några yrkesverksamma förskollärare har för uppfattningar kring bilder i barnböcker. I studien ställs fyra frågeställningar; Hur beskriver förskollärare en barnbok? Vad anger förskollärarna för skäl till att använda barnboken i verksamheten? Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? Vi har samlat in information genom att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare från olika förskolor i norra Sverige. LÄS MER