Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 28 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 11. Konflikter i förskolan - Ur ett genus- och miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Andersson; Therese Dahlquist; [2012]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Miljö; Konflikter;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete belyser konflikter i förskolan ur ett genus- och miljöperspektiv. Vi har gjort observationer på en avdelning på en förskola och intervjuat en pedagog. Vi undersökte om miljön har någon inverkan på att konflikter uppstår samt om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors lösningsstrategier. LÄS MER

 2. 12. Genus under den pedagogiska lunchen? Pedagogers kommunikation med förskole- och skolbarn utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Månsson; Hannah Larsson; [2011]
  Nyckelord :bemötande; flickor och pojkar; socialisation; könsroller; genus; kommunikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om kommunikationen mellan pedagoger och barn under den pedagogiska lunchen i förskola och skola sett utifrån ett genusperspektiv. Huvudfrågan som ligger till grund för examensarbetet är: Hur ser kommunikationen ut under den pedagogiska lunchen i förskola och skola utifrån ett genusperspektiv? Vårt intresse har varit att se om flickor och pojkar bemöts olika av pedagoger i förskola och skola samt att se om pedagogens tankar kring deras genusarbete stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 3. 13. Hjälpfröknar i förskolan : En undersökning om så kallade hjälpfröknar i förskolan ur pedagogernas perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Öberg; [2011]
  Nyckelord :Förskolebarn; genus; hjälpfröken; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka rollen som hjälpfröken i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Litteratur och forskning visar att detta är en roll som flickor i förskolan ofta får på medveten eller omedveten uppmaning från pedagogerna omkring dem. LÄS MER

 4. 14. Genusmedvetenhet i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Madeleine Reinholdsson; Nanette Billing; [2011]
  Nyckelord :förskola; genus; medvetenhet; pedagoger;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar pedagogers sätt att arbeta med genus och jämställdhet i en förskola i förhållande till läroplanen. Studiens syfte är att beskriva hur pedagoger verksamma på en förskoleavdelning organiserar genusuppdraget i relation till läroplanen. LÄS MER

 5. 15. Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Löfquist; [2011]
  Nyckelord :bemötande; genushistoria; genus i förskolan; relationskompetens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur några förskollärare bemöter flickor respektive pojkar på en förskola i Skåne, genom ett genusperspektiv. Syftet är att visa hur förskollärarna på denna förskola tänker och agerar när det gäller kommunikation, relation samt tillsägelser gentemot flickor samt pojkar. LÄS MER