Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 30 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 16. Genusmedvetenhet i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Reinholdsson; Nanette Billing; [2011]
  Nyckelord :förskola; genus; medvetenhet; pedagoger;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar pedagogers sätt att arbeta med genus och jämställdhet i en förskola i förhållande till läroplanen. Studiens syfte är att beskriva hur pedagoger verksamma på en förskoleavdelning organiserar genusuppdraget i relation till läroplanen. LÄS MER

 2. 17. Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Löfquist; [2011]
  Nyckelord :bemötande; genushistoria; genus i förskolan; relationskompetens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur några förskollärare bemöter flickor respektive pojkar på en förskola i Skåne, genom ett genusperspektiv. Syftet är att visa hur förskollärarna på denna förskola tänker och agerar när det gäller kommunikation, relation samt tillsägelser gentemot flickor samt pojkar. LÄS MER

 3. 18. Genusmedvetenhet i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nanette Billing; Madeleine Reinholdsson; [2011]
  Nyckelord :förskola; genus; pedagoger; läroplan; medvetenhet;

  Sammanfattning : Abstract Billing, Nanette och Reinholdsson, Madeleine (2011). Genusmedvetenhet I en förskola: en studie om pedagogers genusarbete i förhållande till läroplanen. Malmö Högskola: Lärarutbildningen Detta examensarbete behandlar pedagogers sätt att arbeta med genus och jämställdhet i en förskola i förhållande till läroplanen. LÄS MER

 4. 19. Den fria leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Björk; Linda Björk; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt samhälle finns det normer som reglerar hur kvinnor och män ska vara. Dessa normer är centrala i samhället och detta är något som även avspeglar sig i barnens lek på förskolan. Detta examensarbete handlar om den fria leken i förskolan ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 20. Prinsessor tacklar alltid hårdast : hur förmedlar två utvalda barnböcker genus till barn i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Stjernkvist; Malin Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Genus; barnbok; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus.För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. LÄS MER