Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 28 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 16. Genusmedvetenhet i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nanette Billing; Madeleine Reinholdsson; [2011]
  Nyckelord :förskola; genus; pedagoger; läroplan; medvetenhet;

  Sammanfattning : Abstract Billing, Nanette och Reinholdsson, Madeleine (2011). Genusmedvetenhet I en förskola: en studie om pedagogers genusarbete i förhållande till läroplanen. Malmö Högskola: Lärarutbildningen Detta examensarbete behandlar pedagogers sätt att arbeta med genus och jämställdhet i en förskola i förhållande till läroplanen. LÄS MER

 2. 17. Den fria leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Björk; Linda Björk; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt samhälle finns det normer som reglerar hur kvinnor och män ska vara. Dessa normer är centrala i samhället och detta är något som även avspeglar sig i barnens lek på förskolan. Detta examensarbete handlar om den fria leken i förskolan ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 18. Prinsessor tacklar alltid hårdast : hur förmedlar två utvalda barnböcker genus till barn i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Stjernkvist; Malin Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Genus; barnbok; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus.För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. LÄS MER

 4. 19. Att motverka stereotypa könsmönster – jämställdhetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Simon Melin; [2010]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; könsmönster; förskola; könsroller;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar pedagogers arbete i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, hur de motverkar stereotypa könsroller och könsmönster i sin verksamhet. En av anledningarna till att jag valt detta ämne är att jag fått höra att män i förskolan får akta sig för att förstärka de stereotypa könsmönster som finns, vilket ökade mitt intresse för vad som kan förstärka och vad som kan motverka stereotypa könsmönster. LÄS MER

 5. 20. Vem är du, vem är jag? : Subjektspositioner och identiteter i förskolan utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elisabeth Salo Olsson; Martin Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Förskolan; Genus; Könsroller; Pedagogik;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi undersökt hur barn och pedagoger i förskolan samspelar med varandra under vardagliga situationer. Vi har fått fram att både barn och pedagog intar olika roller i samspelet vilket påverkar deras sätt att interagera med varandra. LÄS MER