Sökning: "examensarbete hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden examensarbete hållbar utveckling.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Hantering av returasfalt för ökad återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; Karl Negrell; [2021]
  Nyckelord :Asfalt; återvinning; siktning; föryngring; granulathantering; provkroppar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett mål för samtliga branscher men även för landet och världen. Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Parkering på väg mot det hållbara samhället

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Karlberg; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; markanvändning; parkering;

  Sammanfattning : Dagens stadskärnor är formade efter bilen som tar i anspråk betydande arealer tätortsmark, där parkering är vad som undersöks i denna studie. En genomsnittsbil står parkerad 97 % av sin tid, och då på olika parkeringsplatser. Detta leder till att vi idag har mer parkeringsyta än vad vi har bostadsyta i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Encoder-Decoder Networks for Cloud Resource Consumption Forecasting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sami Mejdi; [2021]
  Nyckelord :Telecommunications; Cloud; Time Series; Forecasting; Encoder-Decoder; Deep Learning; Machine Learning; Telekommunikation; Moln; Tidsserie; Prognoser; Envoder-Decoder; Djupinlärning; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Excessive resource allocation in telecommunications networks can be prevented by forecasting the resource demand when dimensioning the networks and the allocation the necessary resources accordingly, which is an ongoing effort to achieve a more sustainable development. In this work, traffic data from cloud environments that host deployed virtualized network functions (VNFs) of an IP Multimedia Subsystem (IMS) has been collected along with the computational resource consumption of the VNFs. LÄS MER

 5. 5. Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Hinsegård; Alice Lingegård; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbara byggnader; Fastighetsutveckling; Fastighetsutvecklare; Miljöcertifiering; Nyproduktion; Klimatneutralitet; Sustainable development; Sustainable buildings; Property development; Property developer; Environmental certification; New production; Climate neutrality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. LÄS MER