Sökning: "examensarbete hr"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden examensarbete hr.

 1. 1. Gränslöst arbete : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Kejonen; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; Work flexibility; Availability at work; Work environment Human resource management HRM ; Gränslöst arbete; Flexibilitet i arbetet; Tillgänglighet; Arbetsmiljö Human Resource Management HRM ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som syfte att undersöka hur det gränslösa arbetet uttrycker sig bland chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Därför har studien haft följande frågeställningar; 1) Hur uttrycker sig det gränslösa arbetet hos chefer på olika nivåer vid stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun? 2) På vilket sätt har cheferna påverkats av det gränslösa arbetet? Vilka konsekvenser har det fått? 3) Vilka insatser kan förvaltningens HR-funktion tillämpa för att förbättra eller utveckla chefernas arbetssituation i relation till det gränslösa arbetet? Studien har haft en kvalitativ ansats där femton stycken semistrukturerade intervjuer har legat som grund för studiens resultatavsnitt. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön i ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrik Follmer; [2018]
  Nyckelord :Hållbart arbetsliv; kvalitativ metod; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett helt arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Bland kulturvetare, småpåvar och heliga kor: En kvalitativ fallstudie om organisatoriska värderingars dynamik och tvetydighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Jansson; Jimmy Björklund; Adrian Schmidt; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska Värderingar; Organisationskultur; Kulturvetare; Tolkningsföreträde; Småpåvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Bland Kulturvetare, Småpåvar och Heliga kor: en Kvalitativ Fallstudie om Organisatoriska Värderingars Dynamik och Tvetydighet Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Jimmy Björklund, Andreas Jansson och Adrian Schmidt Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för organisatoriska värderingars dynamik. Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi, med en metateoretisk utgångspunkt i ett interpretativistiskt och social-konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Heat recovery from untreated wastewater : A case study of heat recovery from sewerline to district heating network

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ola Vestberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  High amounts of heat energy are today deposited into the urban wastewater system. The current society-wide development for energy efficiency has so far barely touched upon the area of wastewater heat conservation, which is why the share of total energy consumption from water use is increasing. LÄS MER

 5. 5. Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nilsson; Lydia Wretlind; Jenny Ludvigsson; Linnea Larsson; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation. En fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder. LÄS MER