Sökning: "examensarbete i business intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden examensarbete i business intelligence.

 1. 1. Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur : En kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Kokko; Wiberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :Emotional intelligence; national culture; Hofstede; France; China; Sweden; leader; Emotionell intelligens; nationell kultur; Hofstede; Frankrike; Kina; Sverige; ledare;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur – en kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Kokko och Daniel Wiberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Studiens syfte är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur med hjälp av en modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteori jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där sexton semistrukturerade intervjuer har genomförts med ledare från Frankrike, Kina och Sverige. LÄS MER

 2. 2. BusinessIntelligence Systems effekter på sjukvården : Utvecklingoch test av modell

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marcus Lindberg; Joakim Isberg; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence Systems; BIS; Effects; Healthcare; Informatics; ; Business Intelligence Systems; BIS; Effekter; Sjukvård; Informatik; ;

  Sammanfattning : The Swedish   healthcare system today has longer queues than before, low treatment rates   and lack of accessibility, treatment and service. Business Intelligence   System (BIS) purpose is to support organizations and businesses in different   types of decision-making that in turn can make the operations more efficient. LÄS MER

 3. 3. Evolutionary algorithms in statistical learning : Automating the optimization procedure

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Niklas Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :evolutionary algorithms; statistical learning; gradient boosting; automation; artificial intelligence; evolutionära algoritmer; statistisk inlärning; gradient boosting; automation; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Scania has been working with statistics for a long time but has invested in becoming a data driven company more recently and uses data science in almost all business functions. The algorithms developed by the data scientists need to be optimized to be fully utilized and traditionally this is a manual and time consuming process. LÄS MER

 4. 4. Exploring Machine Learning for Supplier Selection : A case study at Bufab Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Allgurin; Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Adam Allgurin and Filip Karlsson Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Exploring Machine Learning for Supplier Selection – A case study at Bufab Sweden AB   Background: One of the most important parts of purchasing management is the selection of suppliers due to suppliers’ ability to greatly affect the performance of the supply chain. Selecting the right supplier(s) can be a complex process where there can be many number of variables, both quantitative and qualitative, to consider. LÄS MER

 5. 5. Ett överflöd av data men ett underskott av insikter - En fallstudie om hur Business Intelligence påverkar tjänsteleveransen i ett professionellt tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Sundgren; Måns Claeson; William Persson; Oscar Wachtmeister; [2018]
  Nyckelord :Public Relations; PR; Professional Service Firm; PSF; Business Intelligence; Big Data; Kunskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel:“Ett överflöd av data men ett underskott av insikter” - En fallstudie om hur Business Intelligence påverkar tjänsteleveransen i ett Professionellt tjänsteföretag Seminariedatum: 2018-06-05 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management Författare: Måns Claeson, William Persson, Emma Sundgren och Oscar Wachtmeister Handledare: Niklas Lars Hallberg Nyckelord: Public Relations (PR), Professional Service firm (PSF), Business Intelligence, Data, Big Data, Kunskap Syfte: Undersöka hur Business Intelligence påverkar ett professionellt tjänsteföretags tjänsteleverans. Metod: En kvalitativ enfallsstudie med induktiv ansats har genomförts. LÄS MER