Sökning: "examensarbete inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden examensarbete inköp.

 1. 1. Value-Centric Behaviour Change with Data Visualisation : Case study for visualising data on grocery consumption to bring about value-centric purchasing patterns for retail supermarket consumers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tarunika Ravichandran; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dietary choices are a leading global cause of mortality and environmental degradation that threaten the attainability of the UN's Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement [1]. It thus becomes important to find ways to reduce its environmental impact and facilitate healthy consumption patterns. LÄS MER

 2. 2. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER

 3. 3. Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Bytyci; Daniel Ostojic; Sasa Veljkovic; [2020]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Bilbranschen; B2B; Digital Marknadsföring; Organisatoriskt Inköp; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Centralization vs. Decentralization: Selection of Downstream Supply Chain Strategy : A single case study on the positioning of purchasing within the Supply Chain of a multinational company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Mazoyer; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Globalization; Outsourcing; Risks; Purchasing; Data Mining; Strategies; Network Design; Selection Framework; Centralization; Decentralization; Scenario; Distribution Network; COVID-19; Supply Chain Management; Globalisering; Outsourcing; Risker; Inköp; Data Mining; Strategier; Nätverksdesign; Urvalsramverk; Centralisering; Decentralisering; Scenario; Distributionsnätverk; COVID-19;

  Sammanfattning : As Supply Chain Management has continuously evolved, it has during recent times been exposed to the opportunities and threats that follow globalization. Firms have the possibility of getting their products/services to customers worldwide by outsourcing processes. LÄS MER

 5. 5. Direktfeedback för att uppmuntra till hållbar matkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Shin; Emil Clemedson; [2019]
  Nyckelord :Matutsläpp; Koldioxidutsläpp; Livsmedel; Ekofeedback; Direktfeedback; Digital beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Globala utsläpp av växthusgaser blir ett allt mer allvarligt hinder för att uppnå stabilitet i miljön. Bland andra problem som transport och avskogning utmärker sig livsmedelsproduktion som en stor del av de totala utsläppet. I detta examensarbete presenteras resultaten av en miljöåterkopplingsstudie i samband med livsmedelsinköp. LÄS MER