Sökning: "examensarbete inom redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden examensarbete inom redovisning.

 1. 1. Earnings management i svenska kommuner : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Jonas Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; big bath accounting; income smoothing; discretionary accruals; municipal accounting; Earnings management; reningsbad; resultatutjämning; diskretionära periodiseringar; kommunal redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Earnings management i svenska kommuner Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Johansson och Jonas Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 – januari Syfte: Syftet med studien var att undersöka och kartlägga huruvida earnings management i form av diskretionära periodiseringar förekommer i svenska kommuner. Metod: I studien har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats, med en longitudinell forskningsdesign. LÄS MER

 2. 2. Bolags CSR-arbete och kostnaden för räntebärande skulder : En global kvantitativ studie av 2539 bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stefan Högdahl; Mikael Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :CSR; ESG; cost of debt; sensitive sector; non-sensitive sector; principal-agent theory; stakeholder-theory; legitimacy theory; CSR; ESG; skuldkostnad; känslig sektor; okänslig sektor; principal-agent teorin; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Bolags CSR-arbete och kostnaden för räntebärande skulder Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Stefan Högdahl & Mikael Lindqvist  Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 - Juni  Syfte: Forskningen kring CSR är omfattande och kan ta en mängd olika inriktningar. Denna studie studerar sambandet mellan bolags CSR och deras ESG-betyg i förhållande till deras kostnader för räntebärande skulder för att se om dessa kan ge ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av redovisningssystem : En kvalitativ studie om hur redovisningskonsultens arbetssätt har förändrats de senaste tio åren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emilia Thunell; Alice Vingård; [2022]
  Nyckelord :Accounting; Institutional theory; Isomorphism; Digitalization; Automation; Artificial intelligence; Redovisning; Institutionella teorin; Isomorfism; Digitalisering; Automatisering; Artificiell intelligens AI ;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Utvecklingen av redovisningssystem: En kvalitativ studie om hur redovisningskonsultens arbetssätt har förändrats de senaste tio åren. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Emilia Thunell och Alice Vingård Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 - juni Syfte: Studiens syfte är att skapa förståelse för den tekniska utvecklingen av redovisningssystem från 2010 till nutid på mindre och medelstora redovisningsbyråer för att se hur redovisningskonsultens arbete har utvecklats. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringen och redovisningskonsulten : En kvalitativ undersökning om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cajsa-Stina Eriksson; Julia Eskilsson; [2022]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningskonsult; Digitalisering; Kompetens; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Digitalisering och redovisning - En kvalitativ undersökning om digitaliseringens  påverkan på redovisningskonsultens yrkesrollNivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Cajsa-Stina Eriksson & Julia EskilssonHandledare: Jean-Claude MutigandaExaminator: Lars-Johan ÅgeDatum: 2022 - Januari  Syfte: Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för vad som drivit fram det förändrade arbetssättet som redovisningskonsulter på små och medelstora företag i Sverige upplever till följd av branschens ökade digitalisering.  Metod: Uppsatsens empiriska material har samlats in genom en kvalitativ undersökningsmetod med abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av klimatarbete och klimatkrav i elnätsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Marcus Blomberg; [2022]
  Nyckelord :klimatpåverkan; elnät; offentlig upphandling; livscykelanalys; Green House gas protocol; scope 3;

  Sammanfattning : The climate change is a growing issue that is put high up on the agenda for countries as well as businesses. In 2015 both EU and Sweden initiated joint initiatives to actively promote reduction of climate impact and stop the increase in global temperature. LÄS MER