Sökning: "examensarbete inom studie-och yrkesvägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden examensarbete inom studie-och yrkesvägledning.

 1. 1. Övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet : En kvalitativ studie om hur gymnasiesärskolan arbetar för att förbereda eleverna inför övergången.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annie Holmberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsliv; gymnasiesärskolan; samverkan; studie- och yrkesvägledning; utmaningar; övergång;

  Sammanfattning : Forskning har visat att närmare en fjärdedel av alla ungdomar som avslutat sin utbildning inom gymnasiesärskolan står utan arbete, studier eller annan sysselsättning, och att gymnasiesärskolans elever tillhör en av de grupper som möter störst utmaningar vid etablering på arbetsmarknaden. Syftet med detta kvalitativa examensarbete var att bidra med en ökad förståelse kring gymnasiesärskolan arbete med att förbereda sina elever för övergången mot arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En enkätundersökning om studie- och yrkesvägledaren som en stödjande specialistfunktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Wirell; Angélica Reinholdsson; [2017]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; styrdokument; implementering; stöd; närbyråkrat; hela skolans ansvar;

  Sammanfattning : Grundskolans styrdokument argumenterar för kontinuerlig vägledning med ett ansvar på hela skolan. Att detta inte fungerar i praktiken är sedan länge konstaterat, och gapet mellan teori och praktik är ett faktum - ett gap vi ville undersöka närmare. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i skolans studie- och yrkesvägledning : En jämförelsestudie av vägledningen i Finland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Lagergren; Tony Valtonen; [2017]
  Nyckelord :karriärkompetens; Sverige; Finland; studie- och yrkesvägledare; studiehandledare; studiehandledning; elevhandledning;

  Sammanfattning : Vi har skrivit vårt examensarbete i syfte att undersöka hur vägledning bedrivs i skolan i Sverige respektive Finland för att se om länderna har någonting att lära av varandra inom området. Vi har tittat på vilka förutsättningar som ges i de bägge länderna att bedriva kvalitativt vägledningsarbete, med andra ord hur studie- och yrkesvägledningen i skolan genomförs för att utveckla elevernas karriärkompetens. LÄS MER

 4. 4. Styrning och samverkan inom studie- och yrkesvägledning och elevhandledning - en komparativ studie om svenska och finska förutsättningar för vägledning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therésa Sjöstedt; Mattias Runehammar; [2016]
  Nyckelord :Finland; elevhandledning; samverkan; studie- och yrkesvägledning; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att få en förståelse för hur några elevhandledare, Finlands motsvarighet till studie- och yrkesvägledare, arbetar i grundskolan utifrån den finska läroplanen för grundläggande utbildning. Vi har intresserat oss för samband mellan styrning och samverkan och hur det faktiska arbetet ser ut med elevhandledning. LÄS MER

 5. 5. Medvetandegörande perspektiv - incitament och metoder för genusmedveten vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lina Jönsson; Caroline Månsson; [2011]
  Nyckelord :vägledning; genus; verktyg; perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete åskådliggör praktiska metoder för att arbeta med genusmedveten vägledning. För att genomföra detta har vi tagit hjälp av en person med en filosofie kandidat inom genusvetenskap, som delat med sig av sina tankar kring jämställdhet, neutralitet och metoder. LÄS MER