Sökning: "examensarbete kulturgeografi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete kulturgeografi.

 1. 1. Gränslös planering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sara Andersson; [2014]
  Nyckelord :diskursanalys; gränsöverskridande samarbete; interreg; EUs strukturfond; EU; infrastruktur; transport; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av ett gränsöverskridande samarbete med utgångspunkt i EU:s strukturfondsprogram. Uppsatsen analyserar de definitioner och uppfattningar som ligger bakom aktuell integrerad form av samverkan för hållbar transport- och infrastruktursatsningar... LÄS MER

 2. 2. Östermalms IP : Platsens betydelse i planeringsprocessen av en ny arena

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niklas Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att behandla och beskriva varför platsen för den nya arenan för Djurgården Fotboll är så viktig utifrån supportrarnas perspektiv och var de anser att den bör ligga. För att nå denna målsättning har jag studerat olika forum för att se hur supportrarna har argumenterat i arenafrågan från 2006 fram till 2011. LÄS MER

 3. 3. En analys av begreppet tvärvetenskap

  C-uppsats,

  Författare : [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  I detta examensarbete undersöker vi begreppet tvärvetenskap och hur det kan uppfattas av lärare som undervisarpå gymnasieprogram med tvärvetenskaplig undervisning. Vi har genom en enkät bestående av åtta frågor, sombesvarats av åtta lärare, fastsällt att den uppfattningen som finns om tvärvetenskap lider av en viss begreppsför-virring. LÄS MER

 4. 4. Gotlands landsbygd och invånarnas framtidstro : En studie av människors känsla för bygden med sikte på planering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Camilla Björkander; [2008]
  Nyckelord :Countryside; thinly populated area; residents’; ”space and place”; ”sense of place”; ideas about the future; regional development.; Landsbygd; glesbygd; invånarna; ”upplevelse av rum och plats”; ”sense of place”; framtidstro; samhällsutveckling; regional utveckling.;

  Sammanfattning : This essay examines resident experiences and notions of the Gotland countryside and their ideas about the future. In particular the countryside is studied as both space and place. In space and place people interacting. People are therefore important components in the study of the landscape. LÄS MER

 5. 5. Packning i tid och rum : Korologisk förändring och strategier att hantera trängsel i handelsträdgården, bostadsområdet och på begravningsplatsen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Helén Windarp; [2006]
  Nyckelord :Time Geography; Chorology; Spatial Analysis; Regional Geography; cemeteries; residential area; garden center; Systems Theory; crowding; tidsgeografi; korologi; rumslig analys; regionalgeografi; begravningsplatser; bostadsområde; handelsträdgård; systemteori; trängsel;

  Sammanfattning : The study Packning i tid och rum (Crowding in Time and Space) is a Master Thesis in Human Geography within Geography, presented at Södertörn University College.The aim is to investigate the connections between time and space, more particularly, geographical changes over time. LÄS MER