Sökning: "examensarbete kvalitativ intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden examensarbete kvalitativ intervju.

 1. 1. Att vara eller inte vara ett trädkramarvarumärke, det är frågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lova Sild Löhman; Martina Hörwing; Sofia Leine; [2019]
  Nyckelord :CSR; creating shared value; CSR-strategy; brand equity; the outdoor fashion industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara ett trädkramarvarumärke, det är frågan. - En kvalitativ studie om hur CSR påverkar varumärkeskapital i outdoor fashion-branschen. LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttrycksformer i svenskämnet : En kvalitativ studie av lärares arbete med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lukas Tunmats; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; extended language; teachers training; competence; languages; methods; linguistic development and aesthetic expressions.; Estetik; vidgat språk; lärarutbildning; behörighet; språk; arbetssätt; språkutveckling och estetisk uttrycksform.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in their Swedish subject teaching. LÄS MER

 3. 3. Journalister och PR-konsulter – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Desirée Frank; Alicia Asklund; [2019]
  Nyckelord :PR; nyhetsvärde; neoinstitutionell teori; gatekeeping; medielogik; medialisering;

  Sammanfattning : Abstract Titel: PR-konsulter och journalister – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete. Författare: Alicia Asklund och Desirée Frank Nivå: Examensarbete på kandidatnivå inom Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Fakultet: Kultur och samhälle Lärosäte: Malmö universitet Handledare: Emil Stjernholm Examinator: Termin och år: Vårterminen 2019 Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, gatekeeping, medielogik, medialisering, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalys Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalys Problembakgrund och syfte: Konkurrensen om medieutrymmet ökar och skapar nya kommunikativa spelregler som PR-konsulterna måste förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Spelar storleken någon roll? Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Modén; Anna Johansson; Ted Hörman; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Innovation; Storlek; Revisionsprocess; Revisionsbyrå; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Spelar storleken någon roll? - Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek Seminariedatum: 2019-06-04 Kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ted Hörman, Anna Johansson, Camilla Modén Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: Digitalisering, Innovation, Storlek, Revisionsprocess, Revisionsbyrå Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och förklara graden av digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av olika storlek. Detta för att analysera om det finns några eventuella samband i termer av digitalisering mellan de olika byråerna beroende på deras storlek samt förklara vad dessa samband kan bero på. LÄS MER

 5. 5. Textsamtal – ett sätt att höja kvaliteten i läsandet : En kvalitativ studie om hur läsförståelsen utvecklas genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Asami Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Strukturerat textsamtal; läsförståelse; EPA; sociokulturellt perspektiv; lärare; intervju;

  Sammanfattning : I de senaste PISA- och PIRLS-undersökningar har det visat sig att Sveriges resultat i läsförståelse sjunkit i jämförelse med andra europeiska länder. Lärare i PIRLS-undersökningarna hävdar att det inte ges tillräckligt med utrymme för att samtala om texter. LÄS MER