Sökning: "examensarbete lärare biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare biologi.

 1. 1. ”Alla cyklar likadant ändå” - En studie om sex och samlevnadsundervisningens roll mot diskriminering och trakasserier av hbt-personer på högstadiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Elversson; Frida Jacobson; [2015]
  Nyckelord :Sex och samlevnadsundervisning; högstadiet; hbt-frågor; diskriminering; trakasserier; biologi; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : AbstractGöteborgs UniversitetInstitutionen för utbildningsvetenskapligt arbeteExaminationsnivå: Examensarbete, 15 poängTitel: “Alla cyklar likadant ändå” – En studie om sex och samlevnadsundervisningens roll motdiskriminering och trakasserier av hbt-personer på högstadietFörfattare: Elin Elversson, Frida JacobsonTermin och år: Vårterminen 2014Institution: Utbildningsvetenskapliga fakultetenHandledare: Birgitta FrändbergNyckelord: Sex och samlevnadsundervisning, högstadiet, hbt-frågor, diskriminering, trakasserier,biologi, psykologiska aspekter.SyfteSyftet är att undersöka hur lärare lägger upp sex och samlevnadsundervisningen utifrånperspektivet att förhindra trakasserier och diskriminering gentemot hbt-personer. LÄS MER

 2. 2. Diagnostiska test i Biologi för kartläggning av elevers förkunskaper in i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tina Mitra Chavoshi Alizadeh; [2014]
  Nyckelord :Diagnostiskt test; kartläggning; Biologi; fotosyntes; växthusgaser; evolution; naturligt urval; hållbar utveckling; biologisk mångfald; gymnasieelever; sociokulturellt perspektiv; energi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att kartlägga förkunskaperna i områdena fotosyntes, biologisk mångfald, växthusgaser, energi och hållbar utveckling, samt evolution och naturligt urval hos gymnasieelever som läser ämnet Biologi 1 på det naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i västra Götaland. Syftet är också att utvärdera betydelsen av diagnostiska test för dessa elever och deras lärare. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers begreppsuppfattning i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Borgström; [2010]
  Nyckelord :biologi; begreppsförståelse; missuppfattningar; Biology Concept Inventory;

  Sammanfattning : Det finns lärare som planerar sin undervisning utan att undersöka hur effektiv den är i att komma till rätta med studenternas missuppfattningar. En lärare som vet vilka missuppfattningar som är vanliga och leder till felaktiga svar tror jag har större möjlighet att utforma undervisningen på ett sätt som får eleverna att göra sig av med sina missuppfattningar och därmed svara rätt. LÄS MER

 4. 4. Lärande och bedömning i seminarieform :  - ett examensarbete på A3-nivå om arbetet med seminarier inom ämnet biologi i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Anna Gustrin; [2010]
  Nyckelord :seminar; seminars; assessment; interest; Biology; natural sciences; secondary school; upper level of compulsory school; senior level of compulsory school; seminarium; seminarier; bedömning; intresse; biologi; naturvetenskap; grundskolans senare år;

  Sammanfattning : Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och syftet med studien är att undersöka huruvida seminarier som arbets- och bedömningsform kan främja intresset för olika moment inom naturvetenskap i allmänhet och biologi i synnerhet, samt att undersöka huruvida seminarier även kan fungera som ett bra bedömningsverktyg.   De metoder som användes i studien var enkät och intervju. LÄS MER

 5. 5. "Det är slutbetyget i nian som gäller." En intervjustudie om hur några lärare arbetar med bedömning och betygssättning i förhållande till kursplaner och betygskriterier i biologi.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Pettersson; Louise Gunnarsson; [2007]
  Nyckelord :Bedömning; betygssättning; lokala kursplaner; biol;

  Sammanfattning : SammanfattningSkolverket har formulerat nationella kursplaner och betygskriterier som samtliga lärare är skyldiga att följa i sittarbete. Varje skola har sedan möjligheten att utforma lokala kursplaner för att konkretisera de nationella. På såsätt kan de underlätta lärarnas arbete och klargöra för eleverna hur de kan nå kunskapsmålen. LÄS MER