Sökning: "examensarbete lärare matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare matematik.

 1. 1. Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karolina Esst; [2021-07-08]
  Nyckelord :Lågstadiet; matematik; samarbete; algebra; undervisningens struktur; positiv arbetsmiljö; praktisk undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Evalott Åkerdahl; [2021]
  Nyckelord :kartläggning; litteracitet; litteracitetsundervisning; modersmålslärare som resurs; resursperspektiv; SFI;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på litteracitetsundervisning ur ett resursperspektiv hos lärarna på studieväg 1, inom utbildningsformen svenska för invandrare. Syftet med studien är att öka förståelse och sprida kunskap om hur en litteracitetsundervisning kan tillämpas på studieväg 1, på SFI. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik : En undersökning om hur övergången till onlineundervisning till följd av coronapandemin år 2020 har påverkat elevers matematikstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Eleonora Strand; Sofia Thorén; [2021]
  Nyckelord :online; learning; mathematics; attitude; practice-based research; online; lärande; matematik; inställning; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Under våren år 2020 uppmanades gymnasieskolan att ställa om sin verksamhet till att bedriva all undervisning på distans på grund av covid-19, coronapandemin, som ett steg i att minska smittspridningen. Omställningen till mer digital undervisning ledde till att såväl elever som lärare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Att främja begreppslig förståelse inom matematik med hjälp av Mentimeter : Hur en Mentimeter-modul kan designas utifrån didaktiska principer och möjliggöra ett formativt arbetssätt inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Anton Hallin; Andreas Tuomiluoma; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; Mathematical concepts; Conceptual understanding; Mentimeter; Design-based research; Formativt arbetssätt; Matematiska begrepp; Begreppslig förståelse; Mentimeter; Designbaserad forskning;

  Sammanfattning : Undervisning och lärande är grundbultar i ett modernt demokratiskt samhälle. Dessa aktiviteter sker i stor utsträckning av lärare vilka bär ansvaret för att utbilda framtidens generationer. LÄS MER

 5. 5. Digitala läromedel i matematik – praxeologier inom subtraktion och dess uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Elin Nilsson; Michelle Nilsson; [2021]
  Nyckelord :digitala läromedel; grundskolans tidigare år; matematik; subtraktion; uppgiftstyper; uttrycksformer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete består av en analys av tre digitala läromedel inom matematik för årskurs 3. Tillämpning av analoga böcker är den tradition som visats sig vara dominerande inom svensk matematikundervisning. Däremot ser forskare en ökning vad gäller digitala läromedel på marknaden. LÄS MER