Sökning: "examensarbete lärare matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare matematik.

 1. 1. Hur förhåller sig innehållet i svenska läromedel i matematik till gymnasieelevers matematiska svårigheter med andragradsekvationer? : En kvalitativ innehållsanalys av uppgifter i svenska läromedel i matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustaf Ekström; Jakob Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :andragradsekvationer; svårigheter; läromedel; matematik;

  Sammanfattning : I denna studie, som är en fortsättning av vår föregående litteraturstudie om vilka svårigheter som gymnasieelever har med andragradsekvationer, undersöks några allmänt använda läromedel i matematik för gymnasiet för att klargöra om det finns ett samband mellan elevers svårigheter och innehållet i läromedlen. Utifrån resultatet i vårt tidigare examensarbete kodades uppgifterna i läromedlen för att skapa statistik över deras innehåll. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om och arbetssätt rörande elevers matematiksvårigheter i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Denise Froms; [2020]
  Nyckelord :kognitiv utveckling; lärare; matematik; matematiksvårigheter; taluppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare upptäcker elever med matematiksvårigheter och vad begreppet matematiksvårigheter betyder för lärarna. Studien undersöker även vilka metoder lärarna använder i arbetet med elever med matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Lärares inställning till matematik och dess inverkan på elever och matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Åsa Seger; Cecilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; elev; inlärning; inställning; lärare; matematik; matematikängslan; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie ger en bild av hur lärares inställning till ämnet matematik kan te sig, hur elever kan påverkas av lärares inställning till matematik samt hur man skapar en lärmiljö vilken främjar en positiv inställning till matematik. Syftet med studien var att se över vad forskningsresultat påvisat kring lärares inställning till matematik, hur stor betydelse deras inställning haft på deras undervisning och elevers matematikinlärning samt hur elevers inställning till matematik kan påverkas. LÄS MER

 4. 4. Lös problemen med lärarens undervisning : En forskningsöversikt om hur lärare bör arbeta med matematisk problemlösning i undervisningen för att främja lärande i matematisk problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Lärare; matematik; problemlösning; undervisning;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) betonar i dagens läroplan vikten av problemlösning för elevers förståelse i matematik. En del forskning tyder på att elevers lärande i problemlösning i matematikundervisningen kan främjas genom lärarens undervisning i matematisk problemlösning, men att undervisningen måste utföras på ett adekvat sätt. LÄS MER

 5. 5. Programmering i matematikämnet på gymnasiet : Hur gymnasielärare har upplevt implementeringen av programmering i matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Hampus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Programming; mathematics; high school; problem solving; Programmering; matematik; gymnasiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Hösten 2018 skedde en förändring i matematikämnets kursplan på gymnasiet. Förändringen berörde området problemlösning där programmering nu ska ingå som ett digitalt verktyg för problemlösning. LÄS MER