Sökning: "examensarbete lärare svenska C"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare svenska C.

 1. 1. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 2. 2. Matte är viktigt för blattar – olika elevgruppers tankar kring matematikundervisningen

  C-uppsats,

  Författare :Jenny Lindberg; Naturvetenskap för lärare Matematik; [2011]
  Nyckelord :etnicitet; matematik; socioekonomisk klass;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar undersöka etniskt svenska kontra etniskt utländska elevers syn på matematiken ochhur den undervisas i skolan. Vidare undersöks hur eleverna tänker kring användningen av de inlärdakunskaperna i framtiden både vad gäller skola och samhälle. Effekterna av elevernas hemkultur diskuteras också. LÄS MER

 3. 3. Det fria rummets baksida – En experimentell studie av hur elevens programtillhörighet påverkar lärarens bedömning.

  C-uppsats,

  Författare :Jennie Gunnarsson; Robert Andersson; [2010]
  Nyckelord :likvärdighet; betyg och bedömning; handlingsutrymm;

  Sammanfattning : Med ett intresse som grundar sig i praktiska erfarenheter av att förutsättningarna för undervisning ochbetygsättning är mycket olika på yrkesinriktade respektive studieinriktade program i den svenskagymnasieskolan undersöker vi i detta examensarbete om lärarens vetskap om elevens identitet påverkarbedömningen av elevens kunskaper.Flera undersökningar visar att bedömningen i skolan inte är likvärdig, trots att likvärdigheten som hörnsten fören rättvis skola betonas av styrdokument och trots att dess vikt blir särskilt tydlig i bedömningssituationen därrättvisa betyg är ett krav. LÄS MER

 4. 4. Lärarnas didaktiska förhållningssätt vid matematikundervisning av elever med olika modersmål

  C-uppsats,

  Författare :Hiba Eliasson; Harisa Ascic; [2010]
  Nyckelord :matematikundervisning; lärarens roll; elever med s;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vårt examensarbete var att undersöka lärarnas didaktiska förhållningssätt i ämnetmatematik för årskurs 3 mellan lärare som undervisar elever med svenska som förstaspråkrespektive lärare som undervisar elever med svenska som andraspråk. Målsättningen i vårtarbete har därför blivit att svara på följande frågeställningar:  Anser lärarna att det finns skillnader i didaktiska förhållningssätt som beror på elevgruppens modersmål?  Vilka didaktiska aspekter anser lärarna är väsentliga med avseende på elevernas språkliga bakgrund?Vår undersökning baseras på intervjuer med fyra verksamma lärare i årskurs 3. LÄS MER

 5. 5. Jazzimprovisation: Personligt och nyskapande eller hantverksmässigt och traditionsenligt? En undersökning om hur svenska improvisationspedagoger ställer sig till dessa synsätt?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Augustsson; Ramin Raissi; [2009]
  Nyckelord :Improvisation; jazz; musik; synsätt;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med detta examensarbete är att undersöka olika improvisationspedagogers syn och tankar kringimprovisation och improvisationsundervisning. Vi vill utröna huruvida det finns två övergripande synsätt inomimprovisationsundervisningen. LÄS MER