Sökning: "examensarbete lärare svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare svenska.

 1. 1. Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cesar Mirzaei langroodi; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning fjärrundervisning onlineundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida fyra behöriga lärare på olika svenska gymnasium samt tvåelever på ekonomiprogrammet upplever distans och fjärrstudier med fokus på ämnetföretagsekonomi. Genom en kvalitativ undersökning vill författaren få fram effektiva didaktiskaverktyg som likställer och jämför distans och fjärrundervisning med den traditionella undervisningeni ett klassrum. LÄS MER

 2. 2. Tidig undervisning i svenska - likheter och skillnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Maria Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra likheter och skillnader i svenskundervisningen mellan förskoleklass och årskurs ett.Jag vill även ta reda på hur progressionen ser ut. LÄS MER

 3. 3. Hur förhåller sig innehållet i svenska läromedel i matematik till gymnasieelevers matematiska svårigheter med andragradsekvationer? : En kvalitativ innehållsanalys av uppgifter i svenska läromedel i matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustaf Ekström; Jakob Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :andragradsekvationer; svårigheter; läromedel; matematik;

  Sammanfattning : I denna studie, som är en fortsättning av vår föregående litteraturstudie om vilka svårigheter som gymnasieelever har med andragradsekvationer, undersöks några allmänt använda läromedel i matematik för gymnasiet för att klargöra om det finns ett samband mellan elevers svårigheter och innehållet i läromedlen. Utifrån resultatet i vårt tidigare examensarbete kodades uppgifterna i läromedlen för att skapa statistik över deras innehåll. LÄS MER

 4. 4. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 5. 5. Att läsa med öronen : ljudboken som utmaning och möjlighet i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Robin Schneider; [2020]
  Nyckelord :ljudböcker; högläsning; digitalisering; skönlitteratur; gymnasieskolan; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasielärare använder ljudboken för svenskundervisningen samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar dessa lärare ser med ljudboken. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare, där de fick beskriva och diskutera hur de arbetar med ljudböcker i svenskundervisningen. LÄS MER