Sökning: "examensarbete lärarutbildningen So"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildningen So.

 1. 1. Estetiska uttrycksformer i svenskämnet : En kvalitativ studie av lärares arbete med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lukas Tunmats; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; extended language; teachers training; competence; languages; methods; linguistic development and aesthetic expressions.; Estetik; vidgat språk; lärarutbildning; behörighet; språk; arbetssätt; språkutveckling och estetisk uttrycksform.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in their Swedish subject teaching. LÄS MER

 2. 2. Vad har barn rätt till och vad behöver de... egentligen? : En jämförande studie av barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang i Sverige och Kambodja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anne Rymoen; Josefin Lärking; [2017]
  Nyckelord :happiness; norms; preschool education; comparative study; Sweden; Cambodia; lycka; normer; förskola; jämförande studie; Sverige; Kambodja;

  Sammanfattning : Denna jämförande, empiriska studie genomfördes under vårterminen 2017 och är skriven med inspiration av en hermeneutisk forskningsansats, en sociokulturell teoribildning samt ett normkritiskt och bildpolariserande arbetssätt. Syftet med vårt examensarbete var att, utifrån semistrukturerade intervjuer och bildanalyser av utbildningsmiljöer, undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt att söka förståelse för hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. Kunskap och Skolans identitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kiyomi Nojima Henrysson; [2013]
  Nyckelord :Progressivimen; Instrumentalism; Reformationskristendom; 1919 års undervisningsplan;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att utforska skolans identitet och kunskap genom att undersöka kunskapssynen hos progressivism respektive reformationskristendom. Jag har valt att använda mig av en hermeneutisk undersökningsmetod för mitt arbete för att kunna ge en helhetsbild av och förståelse för de två olika grundperspektiven. LÄS MER

 4. 4. Teknik i förskolan - Förskollärare om teknik i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Johnsson; [2013]
  Nyckelord :Teknik; Förskola; Pedagog; Medvetenhet; Läroplan;

  Sammanfattning : I detta examensarbete ville jag studera pedagogernas syn på teknik i förskolan. Tekniken behöver belysas och synliggöras i vardagen för att kunna skapa en grundförståelse för vad lärandet av teknik innebär. LÄS MER

 5. 5. Lärarens perspektiv på historieundervisning och historiemedvetande i en elevgrupp med mångkulturell bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Feltborg; [2012]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historieundervisning; Interkulturellt perspektiv; Lärare; Mångkulturell; Narrativ historia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur det interkulturella perspektivet kan användas i historieundervisningen. Vidare är syftet att fördjupa frågeställningen till att också omfatta hur historieundervisning kan utformas så att ett historiemedvetande utvecklas i en elevgrupp med mångkulturell bakgrund. LÄS MER