Sökning: "examensarbete lärarutbildningen läsinlärning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildningen läsinlärning.

 1. 1. En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Misirli Erblina; Neziri Agona; [2013]
  Nyckelord :läsutveckling; skrivinlärning; läsinlärning; läsinlärningsmetod; avkodning;

  Sammanfattning : AbstractI vår studie har vi valt att undersöka hur barn lär sig läsa ur ett pedagogiskt synsätt där vi har fokus på två metoder LTG (läsning på talets grund) och Wittingmetoden samt hur dessa två metoder förhåller sig till varandra. Vi ska även använda bedömningsmaterialet LUS som hjälpmedel på hur den kan integreras in i metoderna och elevernas utveckling inom läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 2. 2. Att lära barn läsa : Läsinlärning i ett historiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Stridh; [2007]
  Nyckelord :läsinlärning; ljudmetoden; läsundervisningshistorik;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med detta examensarbete har varit att belysa läsinlärningsmetoder i ett historiskt perspektiv, samt att genom intervjuer med lärare undersöka hur olika fokus i lärarutbildningen, syn på läsinlärning, forskning och samtid påverkar undervisningen. Examensarbetet grundar sig på intervjusamtal med fyra lärare i olika åldrar som under olika tidsperioder, mellan 1950-talet och fram till idag, varit verksamma lärare i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Yngre respektive äldre verksamma pedagogers val av läsinlärningsmetod - En jämförande intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Nilsson Ann; Rydell Anna; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur pedagoger med olika antal verksamma år arbetar med läsinlärning samt vad som styrt deras val av läsinlärningsmetod. Vi har utfört elva intervjuer med pedagoger på fältet av vilka fem varit verksamma i maximalt fem år samt sex i mellan 30-40 år. LÄS MER

 4. 4. Lust att lära sig läsa : En jämförelse av två olika läsinlärningsmetoder; ljudmetoden och Whole language (kiwimetoden)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Gunilla Jelbring; [2006]
  Nyckelord :kiwi-metoden; ljudmetoden; lust; läsning;

  Sammanfattning : Abstract My purpose with this study was to learn more about different ways to teach children how to read and to investigate how teachers can use more fiction when they teach. During the years that I have been working in school, I have only met teachers who use a method that is built on sounds. LÄS MER

 5. 5. Läsning - Utveckling och uppföljning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Engfelt; Marie Johansson; [2005]
  Nyckelord :LUS; LTG; läsinlärning; traditionell läsinlärning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om olika läsinlärningsmodeller och analysinstrument av barns läsutveckling med tonvikt på LUS (läsutvecklingsschema). ... LÄS MER