Sökning: "examensarbete lärarutbildningen matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildningen matematik.

 1. 1. Relationskompetens En kvalitativ studie om hållbar lärandemiljö och ledarskap inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Virgil Ibis; [2019]
  Nyckelord :Relation;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar klassrummet som en arena för elevers lärande. I uppsatsen presenteras begreppet hållbar lärandemiljö som innebär klassrumsklimat där lärare arbetar med ett längre tidsperspektiv i åtanke dvs hur ett gott klassrumsklimat kan upprätthållas. LÄS MER

 2. 2. Examensarbetet inom lärarutbildningen : Yrkesorientering på vetenskaplig grund?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christoffer Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Lärarutbildning; examensarbete; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet;

  Sammanfattning : Examensarbetet inom lärarutbildningen har sedan införandet utstått kritik i diverse granskningar och studier gällande dess allmänt bristande kvalitet och låga forskningsanknytning. Lärarutbildningen har reviderats två gånger under 2000-talet men problematiken kvarstår. LÄS MER

 3. 3. Multimodal undervisning i matematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Muhrén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningMultimodalitet är ett relativt nytt begrepp som inte är förankrat vare sig i lärarkollegiet på skolorna eller i lärarutbildningen. Som bakgrund till detta examensarbete ligger den litteraturstudie jag gjorde tillsammans med Matilda Tinér hösten 2015. LÄS MER

 4. 4. Bedömning i relation till en likvärdig utbildning – Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Olsson; Amanda Brodén Borglin; [2014]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; fria skolvalet; matematik; mellanskolevarians; likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Följande examensarbete behandlar formativ bedömning i relation till en likvärdig utbildning. Problemområdet grundas på en upplevelse där formativ bedömning förespråkas på lärarutbildningen. Samtidigt upplevs det en avsaknad av detta arbetssätt på den verksamhetsförlagda utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Lusten för matematik - Faktorer som påverkar elevers uppfattning, upplevelse och prestation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ahmed Al Juburi; André Jönsson; [2014]
  Nyckelord :matematik; motivation; lust; undervisningsmetod; elevens uppfattning och upplevelse; elevprestation; känslor;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete fokuserar på att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers syn på matematikämnet. Vi har försökt åstadkomma detta genom att besvara tre frågeställningar angående på vilket sätt och i vilken omfattning en viss grupp av svenska befolkningen uppfattar och använder sig av skolämnet matematik samt vilka upplevelser de har av sådana situationer och vad som påverkat deras prestationer. LÄS MER