Sökning: "examensarbete läs och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden examensarbete läs och skrivsvårigheter.

 1. 1. Åtgärdsprogram - formulering och ansvar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Alexis; Helena Fernström; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; ansvarsfördelning; läs- och skrivsvårigheter; socioekonomiska skillnader; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med det här arbetet vill vi betona vikten av att de läs- och skrivmetoder som skrivs in i åtgärdsprogrammen ska vara adekvata åtgärder och att dessa inte görs slentrianmässigt. För att styrka elevens rättigheter bör åtgärdsprogram formuleras på likvärdigt sätt oberoende av vilken skola hen går i. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av stöd när man börjar använda digitala läs- och skrivhjälpmedel.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja-Karin Ekåsen; Klas Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Specialpedagogiska programmet, SPP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2018 Handledare: Gunilla ThunbergExaminator: Joanna GiotaKod: VT18-2910-251-SPP610 Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, digitala hjälpmedel, sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv.AbstractSyfteSyftet med studien är att undersöka om och hur en utbildningsinsats i grupp haft betydelse för hur elever i läs och skrivsvårigheter i årskurs 4-6 använder de digitala hjälpmedlen som de har tillgång till. LÄS MER

 3. 3. Dyslexi och andraspråksinlärning : En systematisk litteraturstudie om dyslexi och andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Simone Verhoek; [2017]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; svenska som andraspråk; dyslexi; dyslexia; second – language learning; över – och underidentifiering;

  Sammanfattning : Sverige eftersträvar en skola för alla. En skola där alla får finnas oavsett kultur, bakgrund eller svårigheter. Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle, att inte kunna det eller att enbart svagt kunna det genererar problem med att fungera i samhället. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad undervisning med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter i kombination med ADHD : Tillämpande av metoder i undervisningssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Georgette Shamoon; [2017]
  Nyckelord :ADHD; low-level pedagogy; socio-cultural perspective; reading and writing difficulties; Bo Hejlskov Elvén.; ADHD; lågaffektiv pedagogik; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivsvårigheter; Bo Hejlskov Elvén;

  Sammanfattning : My degree project will be about individualized education, focusing on students with readingand writing difficulties in combination with ADHD. The interest in teaching students withdifferent functional variations is large and hence my choice of subject. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi prov och extra anpassningar. En studie om hur elever med diagnos dyslexi upplever extra anpassningar vid skilda provsituationer.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lillemor Stenkil; [2017]
  Nyckelord :alternativa verktyg; dyslexi; extra anpassningar; nationella prov;

  Sammanfattning : Sammanfattning Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste elementen i mitt examensarbete. Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur elever med diagnosen F810, specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) i årskurs 9 upplever extra anpassningar, utifrån Skolverkets och logopeders rekommendationer, vid skilda provsituationer. LÄS MER