Sökning: "examensarbete läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden examensarbete läsförståelse.

 1. 1. Att läsa mellan raderna! : En kvalitativ studie om lärares syn på och arbete med läsförståelse i årkurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jonathan Svensson; Ebba Helgesson; [2023]
  Nyckelord :Läsförståelse; sociokulturellt perspektiv; critical literacy; textval; textsamtal; ämnesöverskridande;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka lärares synpunkter och arbetssätt på läsförståelse och vilka faktorer de anser påverka elevers läsförståelseutveckling. Orsaken till att vi valt att lyfta dessa frågor är PISA:s undersökning som visar på att en del elever i Sverige inte uppnår basnivån. LÄS MER

 2. 2. Digital och/eller analog ordinlärning i moderna språk : Ett Wordwall projekt med tyskelever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annabell Irsara; [2023]
  Nyckelord :incidental learning; intentional learning; phenomenography; text reading; vocabulary learning; Word wall approach; Wordwall; textrelaterad ordinlärning; elevers uppfattningar; inlevelseförmågan; Wordwall-aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att få svar på hur en grupp elever i årskurs 9 i tyska funderar över sin språkinlärning i tyska. Utgångspunkten för min kvalitativa undersökning i klassrummet är två texter från Skolverket (2022a) som kartläggningsmaterial i tyska i årskurs 9 för att utmana elevernas läsförståelse genom textläsning och textrelaterade frågor som är införda i det digitala verktyget Wordwall. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med lässtrategier i skolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Nada Yassine; Hanin Adelemi; [2023]
  Nyckelord :Läsförståelse; Läsförståelseundervisning; Lässtrategier; Läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete i fördjupningsämnet svenska och lärande är att utforska vilkametoder och strategier lärare i skolans tidigare år använder i läsundervisningen. Studiensutgångspunkt är lärares undervisningsperspektiv på lässtrategier samt deras individuellauppfattningar kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Hur undervisar lärare i läsförståelse? : En studie om vilka strategier lärarna använder och tydliggör i sin läsförståelseundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thea Aronsson; Emelie Karmefors; Erica Pantzar; [2023]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsemodeller; reciprocal teaching; simple view of reading; Snows modell;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare undervisar i läsförståelse. Vi vill skapa oss en uppfattning om hur läsförståelsen utformar sig i årskurserna 1-3. LÄS MER

 5. 5. Vilka elever har strörst nytta av matematisk problemlösning?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Andersson; [2023]
  Nyckelord :problem solving; mathematics; high-achieving students; low-achieving students.; problemlösning; matematik; högpresterande; lågpresterande.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt hur låg- respektive högpresterande elever påverkas av problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen. Är det främst de relativt högpresterande eleverna som har störst nytta av matematisk problemlösning för att få en djupare förståelse i matematik? Kan problemlösning användas för att få upp intresset för lågpresterande elever? Spelar det någon roll hur problemuppgifter är formulerade? Arbetet har genomförts genom en begränsad systematisk litteraturöversikt genom en databassökning via sökmotorerna DiVA, ERIC och Springer följt av en narrativ analys av tolv utvalda artiklar. LÄS MER