Sökning: "examensarbete matematik förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden examensarbete matematik förskolan.

 1. 1. Återbruksmaterial i förskolan : en del av hållbar utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Fredriksson; Louise Gerner; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; återbruksmaterial; förskollärare; posthumanism; didaktik;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete är en undersökning om vilken inställning förskollärare har till att använda återbruksmaterial i förskolan, vilket lärande förskollärarna menar sker och hur förskollärare arbetar med återbruksmaterial tillsammans med barnen. Återbruksmaterial kan ses som en del i hållbar utveckling där barnen får möjlighet att lära sig ta tillvara på material istället för att slänga det. LÄS MER

 2. 2. Lekande och lärande utmaning. : En studie om matematik med duplomallar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Börjesson; Charlotta Hellström; [2018]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; duplo; duplomallar;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. LÄS MER

 3. 3. "Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Hantorp; Jessica Bjelke; [2017]
  Nyckelord :Barn; Bishops sex matematiska aktiviteter; Erfarenheter; Fri lek; Förskola; Matematik;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka hur ett urval barn i femårsåldern använder sig av matematik i den fria leken inomhus på förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, eftersom vi upplever att matematiken i den fria leken många gånger hamnar i skymundan och att förskollärare ofta fokuserar på den formella matematiken sedan skolverket började satsa på matematiken i förskolan och skolan efter att den internationella mätningen TIMSS år 2015 visade att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik i EU. Vi undersökte detta genom följande frågeställningar: · Vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter förekommer i ett urval av barns fria lek inomhus på förskolan och i vilken utsträckning? · Hur använder dessa barn sig av det matematiska materialet som erbjuds på förskolan för att utforska matematiken? För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med vårt examensarbete gjorde vi en kvalitativ etnografisk studie där vi med hjälp av passiva observationer samlade ihop empiri genom fältanteckningar och videoinspelningar. LÄS MER

 4. 4. Musik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på musikensbetydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elias Eliasson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker sex stycken förskollärares syn på användandet av musik. Jag har besökt fem förskolor. Metoden jag använt är kvalitativ intervjumetod. LÄS MER

 5. 5. Matematik i ateljén : En didaktisk studie om förskollärares arbete med barns matematiska lärande i skapande aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sona Karapetyan; [2016]
  Nyckelord :Bishops matematiska aktiviteter; matematik; scaffolding; skapande aktiviteter;

  Sammanfattning : Det moderna samhället ställer höga krav på barns matematiska kunskaper och uppfattningar vilket lägger ett stort ansvar på dagens förskola. Detta leder till att matematik blir ett ämne som uppmärksammas mycket i förskoleverksamheten och därmed uppstår det ett behov av nya lärandemetoder inom detta ämne. LÄS MER