Sökning: "examensarbete matematik problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden examensarbete matematik problemlösning.

 1. 1. X eller inte X - En studie om gymnasieelevers problemlösningsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karl Stengård; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Konstruktivism; Matematik; Problemlösning; Räknelära; Skolmatematik;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans matematikkurser utgör algebra en större del ju högre upp i kurserna man kommer. Men i vilken utsträckning använder gymnasielever algebra när de löser matematiska problem? Detta examensarbete är en studie av hur elever resonerar när de löser matematiska problem och vilka strategier de använder. LÄS MER

 2. 2. Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker i Årskurs 5: Resonemang som krävs.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Benjaminsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Matematik; läromedel; läroböcker; problem; problemlösning; resonemang; problemuppgift;

  Sammanfattning : Följande examensarbete syftar till att undersöka huruvida läroböckers problemlösningsuppgif-ter i årskurs 5 lever upp till de möjliga förväntningar som forskning ställer på dem i form av vilka resonemangstyper som går att tillämpa. I studien undersöks två aktuella läroböckers problemlösningsuppgifter utifrån vilka resonemang som de kräver och går att lösa med. LÄS MER

 3. 3. En analys av läroböcker i matematik : med fokus på problemlösning i grundskolans tidiga år

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Tegenmark; [2019]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; läroböcker;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenterar jag resultatet från en läromedelsanalys där syftet var att ta reda på hur problemlösning presenteras i läroböcker i ämnet matematik. Läromedelsanalysen genomfördes med Kress och van Leuweens multimodala teori om hur visuell kommunikation tar form i texter. LÄS MER

 4. 4. Lärarens roll i undervisning av problemlösning för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Wigge; [2019]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; grundskolan; lärare roll;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel (Skolinspektionen ,2009). LÄS MER

 5. 5. Språket som ett hinder för andraspråkselever inom problemlösningsområdet i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zasella Erza; [2018-08-09]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; andraspråkselever; hinder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar matematikämnet för andraspråkselever i de lägre skolåren. Tidigare forskning har visat på att språket har en betydelsefull roll i matematiken vilket kan bli problematiskt för andraspråkselever. LÄS MER