Sökning: "examensarbete matematik problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden examensarbete matematik problemlösning.

 1. 1. Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker i Årskurs 5: Resonemang som krävs.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Benjaminsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Matematik; läromedel; läroböcker; problem; problemlösning; resonemang; problemuppgift;

  Sammanfattning : Följande examensarbete syftar till att undersöka huruvida läroböckers problemlösningsuppgif-ter i årskurs 5 lever upp till de möjliga förväntningar som forskning ställer på dem i form av vilka resonemangstyper som går att tillämpa. I studien undersöks två aktuella läroböckers problemlösningsuppgifter utifrån vilka resonemang som de kräver och går att lösa med. LÄS MER

 2. 2. Lärarens roll i undervisning av problemlösning för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Wigge; [2019]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; grundskolan; lärare roll;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel (Skolinspektionen ,2009). LÄS MER

 3. 3. Språket som ett hinder för andraspråkselever inom problemlösningsområdet i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zasella Erza; [2018-08-09]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; andraspråkselever; hinder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar matematikämnet för andraspråkselever i de lägre skolåren. Tidigare forskning har visat på att språket har en betydelsefull roll i matematiken vilket kan bli problematiskt för andraspråkselever. LÄS MER

 4. 4. Feedback i matematik : en kvalitativ studie med ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ilirjana Bajraktari; Jack Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Feedback; matematik; intervju; lärare;

  Sammanfattning : Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i forskning som kartlades under vårt föregående examensarbete. Under det arbetet såg vi över vilken forskning som finns angående feedback respektive instruktioner i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp vi riktade in oss på var elever i åldrarna 6-10 år. LÄS MER

 5. 5. Blockmodellen : En designstudie om att utveckla undervisningen för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maria Sjölander; Andersson Sandra; [2018]
  Nyckelord :Blockmodellen; textuppgifter; problemlösning; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete inom speciallärarprogrammet riktat mot matematikutveckling. Utifrån författarnas egna erfarenheter av matematikundervisning, identifierades ett problem i att elever ofta har svårt med matematisk problemlösning i textuppgifter. Detta gäller i synnerhet elever som befinner sig i matematiksvårigheter. LÄS MER