Sökning: "examensarbete missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden examensarbete missbruk.

 1. 1. Risker av att växa upp i en dysfunktionell familj : En kvalitativ studie om medberoendes livskvalité

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nicklas Sandström; Viktorija Vilčinskaitė; [2018]
  Nyckelord :Codependency; Dependency; Rehabilitation; Behavior; Medberoende; Beroende; rehabilitering; beteende; anhörigperspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på medberoende, utifrån intervjuer med några som har växt upp med missbrukande föräldrar, och deras perspektiv angående livskvalité som medberoende personer. Syftet är att utifrån det psykosociala perspektivet, synliggöra risker med att växa upp i en missbruksfamilj som medberoende och hur det har påverkat utvecklingen av livskvaliteten i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Forsman; Sofia Forsell; [2017]
  Nyckelord :Healthcare professionals; Experiences; Substance users; Substance abuse; Addiction; Joyce Travelbee; Stigmatization; Hälso- och sjukvårdspersonal; Upplevelser; Brukare; Missbruk; Beroende; Joyce Travelbee; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är ordet missbruk ofta stigmatiserat och har en negativ klang. Användandet av olagliga droger ökar i samhället vilket innebär en större belastning på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. DEN OSYNLIGA ELEFANTEN - VUXNA BARNS EGNA BERÄTTELSER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARS ALKOHOLMISSBRUK

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Hederström; [2017]
  Nyckelord :Barn till missbrukare; uppväxt i alkoholmissbruk; att leva i missbruk; socialt arv;

  Sammanfattning : Hederström, E. Den osynliga elefanten. Vuxna barns egna berättelser om hur det är att växa upp med en eller båda föräldrars alkoholmissbruk. Ett arbete som beskriver utsatta barns påverkan från hemmiljön, med fokus på vuxna barns egna berättelser om deras uppväxt. LÄS MER

 5. 5. RISK OCH SKYDDSFAKTORER FÖR DROGANVÄNDANDE PÅ STRUKTURELL, LOKAL OCH INDIVIDUELL NIVÅ: EN INTERVJUSTUDIE MED OLIKA YRKESGRUPPER I NÄSSJÖ KOMMUN

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Erica Olsson; [2015]
  Nyckelord :Droger; Drogbruk; Missbruk; Missbrukare; Narkotika; Narkotikamissbruk; Nässjö;

  Sammanfattning : Olsson E. Risk och skyddsfaktorer för droganvändande på strukturell, lokal och individuell nivå. En intervjustudie med olika yrkesgrupper i Nässjö kommun. Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER