Sökning: "examensarbete offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden examensarbete offentlig upphandling.

 1. 1. Omställning till hållbara livsmedelssystem : Kommersiell stadsodling i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Alice Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :urban farming; local food; sustainability transitions; multi-level perspective; niche; regime; stadsodling; lokal; urban; hållbarhetsomställning; omställningsteori; flernivåperspektiv; nishinnovation;

  Sammanfattning : De storskaliga globala livsmedelssystemen står inför ett antal utmaningar inom hållbar utveckling. Livsmedelssystemens nuvarande utformning resulterar i hållbarhetsproblem som förlust av biologisk mångfald och utarmning av jordar, långa livsmedelskedjor och stora avstånd mellan konsument och producent. LÄS MER

 2. 2. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av upphandlingsprocessen inom vatten- och avloppsbranschen – användning av livscykelkostnader i processen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Stefan Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Life cycle costs; LCC; decision process; water and wastewater trade; procurement; Livscykelkostnad; LCC; beslutsprocess; VA-branschen; LOU;

  Sammanfattning : Syftet med offentlig upphandling är att konkurrensutsätta marknader och skapa bästa möjligaaffär för de offentliga medel som den upphandlande myndigheten har till sitt förfogande.Offentlig upphandling ska ske med långsiktigt perspektiv och det finns verktyg för att tillse attett långsiktigt synsätt erhålls. LÄS MER

 4. 4. Transaktionskostnader vid Offentlig Upphandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elinor Magnusson; Saskia Grant; Isabelle Hvid; Andreas Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Offentlig upphandling; Relationsspecifika investeringar; Inkompletta kontrakt; Sökkostnader; Kontraktskostnader; Kontrollkostnader; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Transaktionskostnader vid offentlig upphandling Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Saskia Grant, Isabelle Hvid, Elinor Magnusson och Andreas Nilsson Handledare: Anna Thomasson Nyckelord: Transaktionskostnader, Offentlig upphandling, Relationsspecifika investeringar, Inkompletta kontrakt, Sökkostnader, Kontraktskostnader, Kontrollkostnader Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka transaktionskostnader, i relationen mellan privat aktör och offentlig sektor, som påverkar den offentliga sektorns val av leverantör vid offentlig upphandling. Metod: Via en abduktiv ansats genomfördes en fallstudie där ett specifikt fall, relationen mellan Mätstickan och Region Skåne, tjänade som ett konkret exempel på den komplexitet i relationen studien önskade belysa. LÄS MER

 5. 5. Leverantörs vilseledande vid offentlig upphandling - Tänkbara straffrättsliga, offentligrättsliga och civilrättsliga remedier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Isaksson; [2015]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Occasionally when a contracting authority is about to award a public contract or conclude a framework agreement with a supplier, the supplier somehow misleads the contracting authority in order to receive the public contract or the framework agreement. Due to the rigorous regulatory system that distinguish public procurement one can expect the misleading to be a problem of greater importance than in B2B-relationships. LÄS MER