Sökning: "examensarbete pedagogik förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden examensarbete pedagogik förskola.

 1. 1. Digital eller fysisk barnlitteratur? : Förskollärarens erfarenhet av digital och fysisk barnlitteratur som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Sjögren; Jannika Svensson Bolander; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; fysiska böcker; digitala böcker; läsupplevelse; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens begynnelsepunkt är förskollärares resonemang kring digital och fysisk barnlitteratur i förskolan som pedagogiskt verktyg. I studien kommer vi beröra betydande ämnen gällande läsupplevelsen och valt att i resultatdelen och i diskussionen använda oss av rubrikerna läsupplevelse hemifrån, pedagogiska samtal i relation till barnlitteratur, läsmiljöns betydelse och fånga barns intresse. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av den fysiska lärmiljön i förskolan : Hur planerar förskollärarna den fysiska miljön?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Sunnegård; Natacha Henriksen; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; fysisk miljö; närvarande pedagog; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie belyser lärmiljön i förskolan. Lärmiljön består av den sociala, pedagogiska och fysiska miljön, vilket även är faktorer som tas upp i tillgänglighetsmodellen från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2018). Studien tar upp relevant forskning kring ämnet och teori kopplat till lärmiljön. LÄS MER

 3. 3. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 4. 4. Barnet, pedagogen, miljön - och hunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Hovenberg; Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Hundassisterad pedagogik; Maktteori; Läroplan; Pedagogik; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med vår studie vill vi bidra med kunskap inom området hundassisterad pedagogik, HAP, och studiens huvudsyfte är att undersöka den eventuella potential HAP kan ha i förskola. Studien utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med fyra HAP ekipage verksamma inom förskola och barn i de yngre åldrarna i skola. LÄS MER

 5. 5. Det finns ju ingen universallösning : En studie om förskolläraresledarskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Johansson; Mona Johansson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare ledarskap; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Vårt intresse för förskollärares ledarskap i förskolan grundar sig i att vi upplevt att ledarskap inte är ett prioriterat utvecklingsområde och att vi mött många olika varianter av ledare efter att ha arbetat i många år inom förskolan Att detta område är angeläget att studera bekräftas också av de få studier som fokuserar just på förskollärares ledarskap i arbetet med barnen . Således har vi valt att skriva om ledarskap i detta examensarbete i vår utbildning till förskollärare för pedagogiskt verksamma. LÄS MER