Sökning: "examensarbete pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Förskollärarens arbete med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Det praktiska dokumentationsarbetet i förskolan : En jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simone Karlström; Lina Sundgren; [2016]
  Nyckelord :Dokumentation; Reggio Emilia; Montessori; Förskola; Pedagog;

  Sammanfattning : Utifrån de erfarenheter vi fått genom förskollärarutbildningen har det hos oss växt ett intresse kring ämnet dokumentation. I dagens förskola är dokumentation en del av den pedagogiska verksamheten. I förskolans läroplan finns avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling som innefattar arbetet med dokumentation (lpfö98, rev. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation för utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk dokumentation; pedagoger och utveckla;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag intervjuat förskolepedagoger på några olika förskolor i södra Sverige. De förskolor jag har varit på ligger i samma kommun i södra Sverige, men alla har inte samma förskolechef. Detta gör att förskolorna har olika mycket erfarenhet av att använda sig av dokumentation och pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Reggio Emilia – "Är det en filosofi? Eller är det en pedagogik, eller vad är det för något?" : En undersökning om hur förskoleverksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anne Jansson; Marielle Lundström; [2016]
  Nyckelord :Projektarbete; pedagogisk dokumentation; miljö; reflektion; svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka kunskap om Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och varför det ses som ett föredöme. Vi ville undersöka vad som utmärker ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Hur verksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat samt om det finns några hinder eller svårigheter med detta arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk utredning och dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Johansson; Cecilia Ripa; [2015]
  Nyckelord :Dokumentation; elever i behov av särskilt stöd; pedagogisk utredning; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Problemområde Vi har båda arbetat en längre tid i skolans år F-6 och kommit i kontakt med många elever i behov av särskilt stöd. Vår erfarenhet är att arbetet med att utreda elevers behov av särskilt stöd ser väldigt olika ut på skolorna och att även specialpedagogens roll i detta arbete ser olika ut. LÄS MER