Sökning: "examensarbete psykiatri"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete psykiatri.

 1. 1. Personcentrering inom psykiatrisk tvångsvård - Sjuksköterskans strategier för att minska användningen av tvångsåtgärder för patienter med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Berina Sehic; Kristofer Fors; [2017-02-13]
  Nyckelord :Personcentrering; psykiatri; psykossjukdom; tvångsvård; tvångsåtgärder; Coercive measures; compulsive care; person-centering; psychiatry; psychotic disorder;

  Sammanfattning : The use of coercive measures in compulsive psychiatric care has both objectors andsupporters. The objectors consider it a violation of human dignity, while the supporters arguethat it is a necessary evil. A common point between them seems to be a desire to reduce theuse of coercive measures as much as possible. LÄS MER

 2. 2. DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Dam Formare; Carin Hasselskog; [2014]
  Nyckelord :kvalitativ studie; omvårdnad; patientperspektiv; psykiatri;

  Sammanfattning : DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT EN INTERVJUSTUDIE OM BRUKARES UPPLEVELSER AV PSYKIATRISK VÅRD LINA DAM FORMARE CARIN HASSELSKOG Dam Formare, L & Hasselskog, C. Dom har ju ändå hela tiden försökt att hjälpa mig- även om dom inte har hjälpt mig på rätt sätt. LÄS MER

 3. 3. Läkande rum : - ett examensarbete om arkitektur, psykiatri och läkande miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marie-Louise Kallstenius; [2011]
  Nyckelord :Hjärnkoll; läkande rum; arkitektur; psykiatri; läkande miljöer; brukare; anhöriga; personal; Louis Kahn; Rehab Basel; Herzog de Meuron; evidence-based design; toolkit; vårdbyggnader; anstaltsvård; psykiatrireformen; empowerment; terapiträdgård; mentalsjukhus; institution; öppenvård; mellanvård; slutenvård; folkhälsoarbete; sektoriseringen; rekreation; orienterbarhet; integritet; sekretess; inlevelseförmåga; värdighet; visioner; limträ; massivträ; sedumtak; infotek; designelement; kontroll; överblickbarhet; icke-institutionslikt; naturmaterial; specificitet; flexibilitet; generalitet; forskning; kunskap; medicin; stigmatisering; centralisering; restorativa miljöer; miljöpsykologi; enpatientrum; tyst kunskap; intuition; stress; designprocessen; terapeutiska vårdmiljöer; samtalsrum; behandlingsformer; goda rum; god hälsa; KASAM; sinnlig stimulans; landskapsarkitektur; socialisering; logistik; mänskliga behov; utemiljöer; återhämtning; kontinuitet; igenkännbarhet; trygghet; värdighet; lokalbehov; tvärvetenskap; teamarbete; inflytande; inkännande; respekt; samverkan; detaljer; friskvård; spa; konst; inredning; friskhus; brukarrepresentant; NSPH; Föreningen Balans; helhetssyn; coaching; Uppsala Ångestsyndrom sällskap; samhällsfunktioner; rumsorganisation; sammanhang; byggprocessen; lågstimulimiljöer; psykos; depression; tydlighet; säkerhetslösningar; taktilitet; sinnlighet; naturmaterial; utsikt; färgsättning; material; dagsljus; ljudisolering; patientsäkerhet; personalsäkerhet; ergonomi; patientaggressioner; avskildhet; socialisering; personligt revir; lokalisering; estetik; upplevelse; kontext; rumsligheter; aktiviteter; attityder; hållbarhet; möten; vårdprocess; layout; planlösning; Loudden; Norra Djurgårdsstaden; visionär psykiatri; det psykiatriska mötet; innovativt program; köksträdgård; mötesplatser; patienthotell; allhus; mottagningshus; högspecialiserad vård; aula; konsertsal; kontor; konferens; undervisning; gestaltningsprogram; psykiatriforskning;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att försöka utröna hur en visionär psykiatri skulle kunna se ut i framtiden. Jag frågade mig om man som arkitekt kan komma med en vision som är en lösning på psykiatrins problem. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan Psykiatri och Somatik - en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maja Larsson; Gabriella Lundberg; [2010]
  Nyckelord :Psykiatri; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Somatisk omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Larsson, M & Lundberg, G. Mötet mellan psykiatri och somatik – en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2010. LÄS MER

 5. 5. Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Sjöberg; Louise Åkerberg; [2008]
  Nyckelord :ACT; implementering; Integrerad Psykiatri; nyinstitutionell teori; organisationsrecept; programtrohet; strategi;

  Sammanfattning : Sjöberg, J &Åkerberg, L Integrerad Psykiatri som verksamhetsstrategi – en blygsam studie av programtrohet Examensarbete i socialt arbete 30 poäng Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, enheten för socialt arbete, 2008. Utifrån vår utbildning inom verksamhetsutveckling var vi intresserade av att undersöka hur en privat aktör på offentligt uppdrag använder sig av en organisatorisk strategi. LÄS MER