Sökning: "examensarbete redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden examensarbete redovisning.

 1. 1. ‘Väsentlig följd av avvikelse' som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Harn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer : En kvalitativ studie av mindre svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Bolinder; Rickard Blees; [2021]
  Nyckelord :digitalization; accounting; changes in digitalization; organizational change; information technology; Reko; Rex; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Titel: Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sara Bolinder och Rickard Blees   Handledare: Arne Fagerström, Fazle Rahi och Saeid Homayoun   Datum: 2021 – januari    Syfte: Syftet med studien är att förklara och förstå hur den digitala utvecklingen inom redovisning påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens arbete på de små- och medelstora redovisningsbyråerna.   Metod: Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer utgör forskningsdesignen. LÄS MER

 3. 3. We plan to win

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Herberts; Emma Wiklund; Olivia Bladh; [2021]
  Nyckelord :Elithockey; Ekonomistyrning; Mål; Vision; SHL; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning Seminariedatum: 2:a Juni 2021 Ämne/kurs: FEKH69 - Examensarbete kandidatnivå i redovisning; 15 högskolepoäng. Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh Handledare: Gert Paulsson Fem nyckelord: Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar. LÄS MER

 4. 4. Regulated Booked Values or Macroeconomics?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikolaos Karabelas; Tim Vindehall; Simon Wallin; [2021]
  Nyckelord :Value Relevance; IFRS; OMXS30; Booked Values; Ohlson model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Regulated Booked Values or Macroeconomics? Seminar date: 02/06/2021 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Nikolaos Karabelas, Tim Vindehall, Simon Wallin Supervisor: Karin Jonnergård Key words: Value Relevance, IFRS, OMXS30, Booked Values, Ohlson model Research question: Which factors had an effect on the market value of companies listed on the OMX Stockholm 30 Index during the period of 2005-2020? Purpose: The purpose of this study is to investigate the potential effects of IFRS implementations on the value relevance of booked values over time, and furthermore study if macroeconomic factors are better than booked values in predicting stock market values, on the OMXS30. Methodology: Quantitative Research based on 432 annual reports as well as financial and macroeconomic data. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadarbetens påverkan på klimatet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jimi Wells; Markus Rembring; [2021]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; LFM30; Beräkningsverktyg; Benchmarking; Livscykelanalys; Fallföretaget; Hållbarhetsredovisning; Klimatdeklaration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta fram rekommendationer och råd kring hur klimatpåverkan från anläggningsentreprenader kan beräknas och redovisas. Detta genom att undersöka hur andra aktörer inom branschen agerar i frågan och kartlägga modeller och verktyg för klimatberäkningar. LÄS MER