Sökning: "examensarbete revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete revisor.

 1. 1. Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? En presumtiv effektstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Juliette Johlin; Johanna Levin; Izabella Jonsson; [2019]
  Nyckelord :revisorsprofession; auktoriserad revisor; professionalism; utbildningskrav; kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? Seminariedatum: 2019/01/17 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (HP) Författare: Juliette Johlin, Izabella Jonsson, Johanna Levin Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: revisorsprofession, auktoriserad revisor, professionalism, utbildningskrav, kompetens Syfte: Syftet är att utifrån en idealtyp för en profession undersöka huruvida Revisorsinspektionens nya utbildningskrav för auktorisation kan förväntas påverka professionalismen inom revisorsyrket. Metod: För att besvara studiens syfte används remissyttranden och intervjusvar. LÄS MER

 2. 2. Rex – den nya redovisningsstandarden : Ett litet steg för konsulten men ett stort steg förredovisningsprofessionen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Danielsson; Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Authorized Accounting Consultant; Financial report; Auditor; Rex; Reko; Profession; Srf Consultant; FAR; Swedish Economic Crime Authority; Auktoriserad redovisningskonsult; Bokslutsrapport; Auktoriserad revisor; Rex; Reko; Profession; Srf konsult; FAR; Ekobrottsmyndigheten;

  Sammanfattning : Rex - den nya redovisningsstandarden. Ett examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och särskilt om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsprofession. LÄS MER

 3. 3. Uppförandekoder Revisorsprofessionens och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Andersson; Olof Andåker; Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Expectation Gap; Identity; Role; Code of Conduct; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Uppförandekoder – Revisorsprofessionen och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet Seminariedatum: 2017-01-13 Ämne/kurs: FEKH69 Företagsekonomi – examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng. Författare: Viktor Andersson, Olof Andåker, Andreas Nilsson Handledare: Amanda Sonnerfeldt Fem nyckelord: Revisor, Förväntningsgap, Identitet, Roll, Code of Conduct Syfte: Syftet med studien är att granska hur revisorsprofessionen kommunicerar kommersiella alternativt professionella värderingar genom sina uppförandekoder samt huruvida detta påverkar revisorns roll och identitet. LÄS MER

 4. 4. Revisorns oberoende - Skillnader mellan män och kvinnor?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Oddsson; Ulrika Andreasson; [2012]
  Nyckelord :könsskillnader; revisor; Revisorsnämnden; disciplinärende och oberoende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Revisorns oberoende – skillnader mellan män och kvinnor? Seminariedatum: 2012-05-28 Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete magisternivå, företagsekonomi: revision, 30 hp Författare: Sofie Oddsson, Ulrika Andreasson Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: könsskillnader, revisor, Revisorsnämnden, disciplinärende och oberoende. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare påvisade könsskillnader visar sig inom revisionsyrket. LÄS MER

 5. 5. Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Damir Ibrahimovic; [2011]
  Nyckelord :revisionsplikten; avskaffande; utredning; proposition; revisor; redovisningsbyrå; revision; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag. Seminariedatum: 2011-01-13 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Damir Ibrahimovic Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Nyckelord: revisionsplikten, avskaffande, utredning, proposition, revisor, redovisningsbyrå, revision Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur berörda intressenter kommer påverkas vid inskränkt revision. LÄS MER