Sökning: "examensarbete samhällsbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden examensarbete samhällsbyggnad.

 1. 1. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 2. 2. Alternativa metoder för berguttag i urban miljö

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Axel Lönnelid; [2021]
  Nyckelord :vajersågning; hydraulisk spräckning;

  Sammanfattning : Sveriges storstäder växer och infrastrukturen byggs ut. Infrastrukturen anläggs till stor del under mark speciellt i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Anläggning under markytan måste beakta husbyggnader och närliggande bergrum. LÄS MER

 3. 3. ‘Väsentlig följd av avvikelse' som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Harn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. LÄS MER

 4. 4. Lagstiftning och tillstånd vid ändrat användningsområde av komplementbyggnader : En fråga om avstyckning, bygglov och strandskyddsdispens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ida Eliasson; Frida Tongring; [2021]
  Nyckelord :avstyckning; bygglov; komplementbyggnad; ändrad användning; strandskydd;

  Sammanfattning : I Sverige finns inget krav på bygglov vid uppförande av en komplementbyggnad på fastighet med en- och tvåfamiljshus. Det förekommer många lagar och lagrum där komplementbyggnader omskrivs, men att tillämpa dessa i verkligheten anses till viss del vara svårare. LÄS MER

 5. 5. Parkering på väg mot det hållbara samhället

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Karlberg; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; markanvändning; parkering;

  Sammanfattning : Dagens stadskärnor är formade efter bilen som tar i anspråk betydande arealer tätortsmark, där parkering är vad som undersöks i denna studie. En genomsnittsbil står parkerad 97 % av sin tid, och då på olika parkeringsplatser. Detta leder till att vi idag har mer parkeringsyta än vad vi har bostadsyta i Sverige. LÄS MER