Sökning: "examensarbete sara andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden examensarbete sara andersson.

 1. 1. Identifiering av särskild begåvning inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :Särskilt begåvade elever; Identifiering; Svenskämnet; Utmaning; Stimulans; Acceleration; Berikning; Coachning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen kring de särskilt begåvade eleverna inom svenskämnet. Hur kan lärare identifiera och bemöta dessa elever? Hur definierar och beskriver man dessa elever samt hur upptäcker man dem? I detta examensarbete har två empiriska studier genomförts, en fallstudie och enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Learning study ur ett lärarperspektiv med fokus på lärares erfarenheter och lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Learning study ur ett lärarperspektiv med fokus på lärares erfarenheter och lärande Författare: Sara AnderssonTyp av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp)Handledare: Johan HäggströmExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: HT16-2930-003-L6XA1ANyckelord: Learning study, Variationsteori, Lärares lärandeStudien utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver lärarna sina erfarenheter av learning study? Samt, vad upplever lärarna att de lär sig genom att delta i learning study? Syftet med studien är att undersöka hur lärarna upplever att de har påverkats av att delta i learning study och huruvida deltagandet har påverkat deras dagliga arbete. En kvalitativ intervjumetod användes för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Det finns olika vägar att nå målet - Hur planerar lärare SO-undervisningen i ett andraspråksperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Bylund; Sara Andersson Arezo; [2015]
  Nyckelord :andraspråk; begrepp; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att, genom intervjuer av sju lärare undersöka hur lärare kan stödja elever med svenska som andraspråk genom SO-undervisningen. Anledningen till varför vi valt att skriva inom detta område är för att många forskare menar att lärare behöver planera all sin undervisning utifrån ett språkutvecklande syfte. LÄS MER

 4. 4. Mat och hälsa i skola och fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Andersson; Sara Körner; [2015]
  Nyckelord :Mat; Hälsa; Fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vad elever har för åsikter gällande skolmaten samt att undersöka hur pedagoger på fritidshem arbetar med hälsa. För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från fyra olika skolor. LÄS MER

 5. 5. Ett barn blir till - diskursiva konstruktioner av Barnet i förskolans läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Andersson; [2014]
  Nyckelord :barnkonstruktion; diskursanalys; förskolans läroplan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgörs av en diskursteoretisk textanalys av förskolans läroplan i syfte att undersöka förskolans konstituerande makt att bestämma vad ett barn är. Genom att analysera hur ett antal nodalpunkter kopplas och misslyckas med att kopplas samman i ekvivalenskedjor som fyller begreppet – mästersignifikanten – Barnet med innehåll har jag velat kartlägga hur Barnet konstrueras. LÄS MER