Sökning: "examensarbete slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden examensarbete slöjd.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Studiero i slöjdsalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Klinteby Camilla; [2021]
  Nyckelord :arbetsro; arbetsfokus; grundskola; Lgr11; psykosocial arbetsmiljö; slöjd; slöjdämne; sociokulturellt perspektiv; studiero;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med mitt examensarbete var att utveckla en förståelse för om elever anser att studiero är viktigt och om elever menar att bristen på studiero påverkar deras kunskapsinlärning i ämnet slöjd.    Ett av målen med examensarbetet var att undersöka om de anser sig ha en stimulerande psykosocial arbetsmiljö samt vem eleverna anser har ansvaret för studiero i slöjdsalen. LÄS MER

 3. 3. Visuellt stöd i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nils Palm; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Slojd; Sloyd;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta examensarbete är ett utvecklingsarbete med ämnesdidaktisk inriktning, där prövande av nya metoder för undervisning med visuellt stöd i slöjdämnet, står i fokus.I mitt arbete som lärare i trä och metallslöjd upplevde jag att de kunskaperna som jag skulle bedöma, höll en för låg nivå hos allt för många elever. LÄS MER

 4. 4. Varför slöjd? En kvalitativ studie om hur slöjdlärare förmedlar skolämnets syfte för sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Paula Tågerud Valdivia; [2018]
  Nyckelord :arbetsmetoder; arbetssätt; förmedla; grundskola; Lgr11; läroplan; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; sociokulturellt perspektiv; syfte; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att öka förståelsen för hur slöjdämnets syfte kan förmedlas till elever. Skolverkets nationella utvärderingar har tidigare påtalat elevers brist på förståelse för slöjdämnets syfte och därför anses examensarbetets fråga relevant. LÄS MER

 5. 5. Att förmedla ett hantverk : – ett examensarbete om görande, kunskapsfilosofi och (visionärt) mångfaldsarbete inom trähantverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Theo Rosengren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om hur hantverk, trähantverk i synnerhet, behöver en injektion av nya perspektiv för att inte stagnera i framtiden. Projektet handlar om att skapa en lärandesituation/kunskapsmiljö och möte med nästkommande generation hantverkare. LÄS MER