Sökning: "examensarbete socionom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete socionom.

 1. 1. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Abdalla Mohammed Hussein; [2020]
  Nyckelord :Approach; Young adults; Social worker; Social work; Qualitative research; Professionethic; Duthyetic; Virtueethic;

  Sammanfattning : ”Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna”. En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socionomprogrammet, 2020. LÄS MER

 2. 2. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER

 3. 3. Det hemliga sällskapet : En kvalitativ studie av socionomstudenters konstruktion av socionom som social identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbeteLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Socialt arbeteLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Klara Jansdotter; Jonas Asplund; [2018]
  Nyckelord :identitet; professionsidentitet; utbildning; socionomer; socionomstudenter;

  Sammanfattning : Detta självständiga examensarbete på kandidatnivå redogör för hur socionomstudenter vid Göteborgs Universitet konstruerar socionom som en social identitet. Datainsamling skedde genom fokusgrupper med totalt sju deltagare från olika terminer vid socionomprogrammet, materialet har bearbetats med tematisk analys och analyserats med hjälp av social identitetsteori. LÄS MER

 4. 4. Mötet med depression : En studie om hur socionomer i Umeå tänker kring bemötande av klienter med depression.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Byström; Anna Skillryd; [2018]
  Nyckelord :bemötande; depression; socialt arbete; socionom; psykisk ohälsa; Umeå;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som omfattar en studie om hur socionomer i Umeå med omnejd tänker kring bemötande av klienter som har en depression eller visar tecken på depression. Vi ville undersöka detta utifrån vikten av bemötande inom socialt arbete med personer med psykisk ohälsa då det finns vetenskapligt belägg för att bemötandet kan påverka resultatet av insatser. LÄS MER

 5. 5. INDVANDREDE RETSKILDER OG DET SOCIALRETLIGE SKØN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jakob Schmidth; [2018]
  Nyckelord :Afgørelser förvaltningsbeslut; diskursanalys; mänskliga rättigheter; skön; socialjuridik;

  Sammanfattning : Examensarbete i (socialt arbete) 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. Opgaven tager afsæt i en undren over en tilsyneladende forskel i menneskeretlig diskurs i Danmark og Sverige. LÄS MER