Sökning: "examensarbete speciallärare"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden examensarbete speciallärare.

 1. 1. Åtgärdsprogram - formulering och ansvar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Alexis; Helena Fernström; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; ansvarsfördelning; läs- och skrivsvårigheter; socioekonomiska skillnader; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med det här arbetet vill vi betona vikten av att de läs- och skrivmetoder som skrivs in i åtgärdsprogrammen ska vara adekvata åtgärder och att dessa inte görs slentrianmässigt. För att styrka elevens rättigheter bör åtgärdsprogram formuleras på likvärdigt sätt oberoende av vilken skola hen går i. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om oro och om änglar i skolan : Vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskola och i gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristin Sundman; [2018]
  Nyckelord :cumpulsory school for learning disabilities; upper secondary school for learning disabilities; guardians; phenomenology; lived experience; relationship between home and school; intellectual disability; ID; Grundsärskola; gymnasiesärskola; vårdnadshavare; fenomenologi; levda erfarenheter; relation mellan hem och skola; intellektuell funktionsnedsättning; IF;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to contribute knowledge of guardian´s experience of having a child in compulsory- and upper secondary school for learning disabilities. Research questions: How do guardians describe their lived experience of the phenomenon of having a child placed in the compulsory- and upper secondary school for learning disabilities? How do guardians describe the relationship between home and school? Research indicates a multifaceted complexity characterized by high level of stress among guardians of children diagnosed with intellectual disabilities (ID). LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av fenomenet matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Björklund; Désirée Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; Kategoriskt perspektiv; Matematiksvårigheter; Relationellt perspektiv; Språkets betydelse;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare och speciallärare kan se på fenomenet matematiksvårigheter och även hur de arbetar för att främja elevers matematikkunskaper men även hur de arbetar för att förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter. Vi valde att inrikta oss på detta fenomen eftersom vi har stött på elever som befinner sig i dessa svårigheter och vi känner att vi vill ha mer kunskap inför vårt framtida yrke. LÄS MER

 4. 4. "Vad är det vi vill? Hur kommer vi dit?" : En fallstudie av hur specialpedagogiskt arbete utvärderas och utvecklas på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susann Marklund; [2017]
  Nyckelord :speciallärare; specialpedagog; utvecklingsområden; reflektion; uppföljning;

  Sammanfattning : Enligt skollag och läroplan är utvärdering och utveckling av skolans verksamhet viktigt (Skolverket, 2011a; SFS 2010:800). Detta gäller ordinarie pedagogiskt arbete, men även det specialpedagogiska arbetet som utförs med och för elever i behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Förförståelse; Relationellt perspektiv; Sociokulturell teori; Språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Henriksson Petra (2017). Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt – En kvalitativ intervjuundersökning. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle. LÄS MER