Sökning: "examensarbete speciallärare"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden examensarbete speciallärare.

 1. 1. Stärka självkänslan eller tråkträna? En intervjustudie om hur skrivning kan stimuleras vid skrivsvårigheter i år 1-6

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Fröjd-Jåtby; Heidi Johansen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Arja KostiainenExaminator: Yvonne KarlssonRapport nr: HT18-2910-279-SLP610Nyckelord:specialpedagogik, skrivsvårigheter, sociokulturellt, fenomenografi, formulera, framgångsrika, didaktiska tillvägagångssättSyfte:Syftet med studien var att undersöka speciallärares variation av uppfattningar om hur skrivning kan stimuleras för elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift i årskurserna 1–6.De centrala frågeställningarna var: Vilken syn på skrivning beskrivs? Hur definieras begreppet elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift? Vilka didaktiska tillvägagångssätt anses framgångsrika ur ett specialpedagogiskt perspektiv?Teori:Studien har haft sina teoretiska utgångspunkter i ett sociokulturellt perspektiv där språk och samarbete är grundläggande vid inlärning. LÄS MER

 2. 2. Omsorg och kunskap i grundsärskolan : 6 lärare beskriver grundsärskolans vardag före och efter LGSÄR 11:s införande i förhållande till begreppen omsorg och kunskap

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :André Mattsson; Henrysson Mats; [2019]
  Nyckelord :Care; compulsory school for students with intellectual disabilities; knowledge; LGSÄR11; relational; special needs; teacher; Grundsärskola; kunskap; LGSÄR11; omsorg; relationell; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare som arbetar i grundsärskolan upplever grundsärskolan idag utifrån begreppen kunskap och omsorg. Rapporter från Skolverket (2001; 2009; 2010) har påvisat att grundsärskolan innehåller för mycket omsorg på eventuell bekostnad av kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Relationskompetens En kvalitativ studie om hållbar lärandemiljö och ledarskap inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Virgil Ibis; [2019]
  Nyckelord :Relation;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar klassrummet som en arena för elevers lärande. I uppsatsen presenteras begreppet hållbar lärandemiljö som innebär klassrumsklimat där lärare arbetar med ett längre tidsperspektiv i åtanke dvs hur ett gott klassrumsklimat kan upprätthållas. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram - formulering och ansvar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Alexis; Helena Fernström; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; ansvarsfördelning; läs- och skrivsvårigheter; socioekonomiska skillnader; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med det här arbetet vill vi betona vikten av att de läs- och skrivmetoder som skrivs in i åtgärdsprogrammen ska vara adekvata åtgärder och att dessa inte görs slentrianmässigt. För att styrka elevens rättigheter bör åtgärdsprogram formuleras på likvärdigt sätt oberoende av vilken skola hen går i. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om oro och om änglar i skolan : Vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskola och i gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristin Sundman; [2018]
  Nyckelord :cumpulsory school for learning disabilities; upper secondary school for learning disabilities; guardians; phenomenology; lived experience; relationship between home and school; intellectual disability; ID; Grundsärskola; gymnasiesärskola; vårdnadshavare; fenomenologi; levda erfarenheter; relation mellan hem och skola; intellektuell funktionsnedsättning; IF;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to contribute knowledge of guardian´s experience of having a child in compulsory- and upper secondary school for learning disabilities. Research questions: How do guardians describe their lived experience of the phenomenon of having a child placed in the compulsory- and upper secondary school for learning disabilities? How do guardians describe the relationship between home and school? Research indicates a multifaceted complexity characterized by high level of stress among guardians of children diagnosed with intellectual disabilities (ID). LÄS MER