Sökning: "examensarbete specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden examensarbete specialpedagog.

 1. 1. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. ''Det är ofta att fritidspedagogen stöttar upp'' : Hur specialpedagogers och speciallärares arbete förhåller sig till fritidshem och lärare i fritidshem genom samverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Martina Antunovic; Ulrika Persson; [2021]
  Nyckelord :diskursanalys; fritidshem; lärare i fritidshem; samverkan; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att öka kunskapen om hur specialpedagogers och speciallärares arbete förhåller sig till fritidshem och lärare i fritidshem genom samverkan.  ... LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ju att böckerna ska få ungarna att börja prata" : - En studie om hur och med vilka syften lärare arbetar med boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Johnn; [2021]
  Nyckelord :Boksamtal; Chambers; En läsande klass; litteraturläsning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och med vilka syften lärare använder sig av boksamtal i undervisningen. De frågeställningar studien undersöker och besvarar är: Hur, och i vilka sammanhang, arbetar några lärare i årskurs 2 och 3 med boksamtal? Vilken typ av texter väljer läraren?  samt Vilka syften har läraren med boksamtalen?  Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Vi hamnar hela tiden i förhållningssätt, bemötande och engagemang hos pedagogerna!" : Specialpedagogisk kompetens i en förskola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Vestman; Theresé Hansson; [2021]
  Nyckelord :Approach; preeschool for everyone; KASAM; learning environment; environment; the environment as the third pedagogue; Posthumanism; specialeducator; Systems theory; Förhållningssätt; förskola för alla; KASAM; lärmiljö; miljön som den tredjepedagogen; Posthumanism; specialpedagog; Systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur förskollärare och specialpedagoger beskriver lärmiljöns betydelse för att främja barns utveckling och lärande i en förskola för alla. Arbetet syftar vidare till att bidra med kunskap om hur specialpedagoger kan bidra med sin kompetens i att utforma lärmiljön för barns utveckling och lärande i undervisningen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal som kompetensutvecklande verktyg : - en systematisk kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Janicke Hallkvist; [2021]
  Nyckelord :Handledning; kvalificerade samtal; specialpedagogisk handledning; specialpedagog; specialpedagogens yrkesroll; systematisk kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete förväntas bidra med en systematisk kunskapsöversikt över vad tidigare forskning skriver fram kring föreställningar, förekomst och förutsättningar kring specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal som kompetensutvecklande verktyg. Valet av metod motiveras genom en mindre systematisk forskningsöversikt inom ramen av kursen ”Vetenskapsteori och forskningsmetod”  i specialpedagogprogrammet, vilken synliggör ett kunskapsglapp inom forskningsfältet. LÄS MER