Sökning: "examensarbete specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden examensarbete specialpedagogik.

 1. 1. Kvalité i förskolan : Sju specialpedagogers uppfattning om begreppen kvalité och undervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gunilla Wahlström Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; Quality; Special education; Special educator; Systematic quality work; Teaching; Förskola; Kvalitet; Specialpedagog; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete; Undervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur sju specialpedagoger uppfattar kvalité och undervisning i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattade begreppet kvalitet i förskolan samt hur begreppet undervisning i förskolan uppfattades. Datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vad gör en speciallärare egentligen? : En kvalitativ intervjustudie om speciallärares uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Centervad; Marie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :specialundervisning; speciallärare; samarbete; perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur speciallärares uppdrag ser ut i det dagliga arbetet och hur arbetet organiseras ute på skolorna. Det är en kvalitativ studie och metoden som använts är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Dokumentering av förskolebarn - Förskollärares beskrivningar av dokumentationsarbetet kring barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Axelsson; Karin Tunström; [2020]
  Nyckelord :Förskola; dokumentation; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; Foucault; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med dokumentationen av barn i behov av särskilt stöd och synliggöra de svårigheter förskollärare har med dokumentationen. Syftet har även varit att granska hur handlingsplaner skrivs fram i verksamheten för att på så sätt analysera vilka stödinsatser som sätts in och vad de egentligen innehåller. LÄS MER

 4. 4. PAX i skolan : Lärares upplevda fördelar och nackdelar med modellens verktyg och medföljande material samt förslag på eventuella anpassningar för elever i åk 4 - 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Urban Nordberg; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :PAX i skolan; arbetsro; åldersanpassningar; specialpedagogik; lärmiljö;

  Sammanfattning : PAX i skolan is a Swedish translation of the practice PAX Good Behavior Game, which is developed from the classroom-based Good Behavior Game in order to create a peaceful and productive learning environment. PAX Good Behavior Game has variations and adaptations for different stages of development (Goodbehaviorgame, 2018), but the Swedish version of the practice, the enclosed material and the examples that are given in the manual are designed to fit students in the first, second and third grade. LÄS MER

 5. 5. Stärka självkänslan eller tråkträna? En intervjustudie om hur skrivning kan stimuleras vid skrivsvårigheter i år 1-6

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Fröjd-Jåtby; Heidi Johansen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Arja KostiainenExaminator: Yvonne KarlssonRapport nr: HT18-2910-279-SLP610Nyckelord:specialpedagogik, skrivsvårigheter, sociokulturellt, fenomenografi, formulera, framgångsrika, didaktiska tillvägagångssättSyfte:Syftet med studien var att undersöka speciallärares variation av uppfattningar om hur skrivning kan stimuleras för elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift i årskurserna 1–6.De centrala frågeställningarna var: Vilken syn på skrivning beskrivs? Hur definieras begreppet elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift? Vilka didaktiska tillvägagångssätt anses framgångsrika ur ett specialpedagogiskt perspektiv?Teori:Studien har haft sina teoretiska utgångspunkter i ett sociokulturellt perspektiv där språk och samarbete är grundläggande vid inlärning. LÄS MER