Sökning: "examensarbete specialpedagogprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden examensarbete specialpedagogprogrammet.

 1. 1. Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. LÄS MER

 2. 2. “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Larsen; [2019]
  Nyckelord :kompensatoriska hjälpmedel; digitala lärverktyg; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Larsen, Katarina (2019). “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel. “Here everyone can do it” Digital learning tools within special needs education. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet. LÄS MER

 3. 3. "Alla behöver inte uppfinna hjulet". En fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Tilly; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Kollegialt lärande; Lärande samtal; Professionsutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tilly, Linn (2018). ”Alla behöver inte uppfinna hjulet” – en fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar rektorer och specialpedagoger sitt ansvar för de särskilt begåvade eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Claire Samuelsson; Annika Albihn; [2019]
  Nyckelord :ansvar; rektor; specialpedagog; systemteori; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Examensarbete: 15 hp Program: Specialpedagogprogrammet SPHAH 16, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp Nivå: Avancerad nivå Datum: 2019-05-20 Titel: Hur uppfattar rektorer och specialpedagoger sitt ansvar för de särskilt begåvade eleverna? How do principals and special need coordinators view their responsibility regarding gifted students?.. LÄS MER

 5. 5. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Roth; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; förebyggande arbete; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstrakt Roth, Elin (2018). Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på en skola. Specialpedagogprogrammet, Examensarbete, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet elevhälsans viktigaste uppdrag. LÄS MER