Sökning: "examensarbete starta eget"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete starta eget.

 1. 1. Moment 22 vid finansiering av nyproduktion av bostadsrätter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustaf Skrealid; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; bostadsbrist; byggnadskreditiv; finansiering; nyproduktion; Moment 22; Private housing cooperatives; housing shortage; construction loan; finance; new production; catch-22; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has under a long time suffered from a large housing shortage that has led to severe problems in society. The shortage has led to a very limited mobility within the housing market. This is because a person who has acquired a home unwillingly wants to move, partly because of the high transaction costs, housing prices and lack of alternatives. LÄS MER

 2. 2. VÄGEN FRÅN ANSTÄLLD TILL EGENFÖRETAGARE : En kvalitativ studie om brytpunkter i karriären

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Liinanki; [2018]
  Nyckelord :brytpunkter; entreprenörskap; karriärutveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Avsikten med detta examensarbete var att undersöka ur ett individperspektiv hur det kan vara att gå från att vara anställd till att starta eget. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med företagsledare som har tidigare erfarenheter av att arbeta som anställda var syftet att undersöka de individuella drivkrafter som legat till grund för karriärbytet. LÄS MER

 3. 3. Råd för entreprenören i dig : Handbok för aspirerande entreprenörer framtagen från teori och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kenneth Gustafsson; Mattias Andersson; Lina Bogg; [2016]
  Nyckelord :Entreprenörskap; innovativ entreprenör; student; beteende; motgångar; gynnsamma faktorer; risktagande; nätverkande;

  Sammanfattning :  Forskningsfråga:Vilka faktorer kan hjälpa studenter som strävar att bli entreprenörer, från idé till produkt/tjänst på marknaden?-          Hur kan den strävande entreprenören förbereda sig på hinder och på så sätt underlätta processen? Syfte: Syftet med forskningen är att kunna ge information om faktorer som kan hjälpa studenter som strävar efter en karriär som entreprenör vid uppstartsfasen av sin entreprenöriella process. Med det menas fasen som pågår från idéstadiet till produkt/tjänst på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Den entreprenörskapsutbildade entreprenören – En framgångssaga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Erlinder; Matilda Göstasson; Alexander Lind; Erik Von Essen; [2014]
  Nyckelord :Entreprenörskap; utbildning; information- och kunskapskompetens; intentioner; Entrepreneurship; Education; information- and knowledge competencies; intentions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den entreprenörskapsutbildade entreprenören - En fram-gångssaga? Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH99: Examensarbete i entreprenörskap och innovation, kandidat-nivå 15 högskolepoäng Författare: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind Handledare: Tobias Schölin Fem nyckelord: Entreprenörskap, utbildning, information- och kunskapskompetens, intentioner Syfte: Syftet med vår uppsats är att analysera entreprenörskap som akademisk hel-tidsutbildning på universitet och högskola. Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en abduktiv ansats, i form av en multipel fallstudie bestående av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det första uppdraget : om studenten som företagare

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anders Larsson; [2007]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; starta eget; företagare; examensarbete;

  Sammanfattning : This is a 20 points graduation thesis, performed at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. The main aim of this thesis is to examine what it is like to combine studying with working and starting your own company. Furthermore, I want to be able to convey this knowledge to others. LÄS MER