Sökning: "examensarbete susanna"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden examensarbete susanna.

 1. 1. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. "Är det nu vi pratar om?" : En kvalitativ studie om hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :history; history didactics; history consciousness; historical time; sequence; narrator; actor; canon; small story; big story; middle school; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historisk tid; sekvens; berättare; aktör; kanon; den lilla historien; den stora historien; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid. Fokus var de undersökta lärarnas utsagor om hur de resonerar kring sin egen och sina elevers förståelse för historisk tid samt om lärarnas resonemang kring användandet av artefakter i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Mandat att leda

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Susanna Palmgren; [2018-07-31]
  Nyckelord :Kör; Körsal; Körledare; Dirigent; Fokus; Koncentration; Körmusik; Flow; Groupflow;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag fungerar som dirigent. Arbetet går ut på att jag ska hitta metoder för hur jag kan förbereda mitt möte med kören och titta på hur jag kommunicerar med ensemblen under repetition. LÄS MER

 4. 4. Radio vs Spotify

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Simonsson; Susanna Ström; Carolina Larsen; [2018]
  Nyckelord :Brand personality; A New Measure of Brand Personality; brand equity; Spotify; radio; media; secondary sources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Radio vs Spotify - En studie om hur media, som sekundärkälla, påverkar varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2018-05-31 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Susanna Ström, Lukas Simonsson, Carolina Larsen Handledare: Oskar Christensson Nyckelord: Varumärkespersonlighet, A New Measure of Brand Personality, brand equity, Spotify, radio, media, sekundärkälla Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan hur ett varumärke uppfattas, beroende på om det exponeras i det traditionella mediet radio eller det digitala mediet Spotify med utgångspunkt i teorin “A New Measure of Brand Personality” av Geuens et al. (2009). LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning i en global koncern : En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Susanna Svensson; Sofie Engelbrekt; [2017]
  Nyckelord :Prestationsmätningssystem; global koncern; integration; lokala förutsättningar;

  Sammanfattning : Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Controller, 4FE18E, VT 2017 Titel: Prestationsmätning i en global koncern - En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB Författare: Sofie Engelbrekt and Susanna SvenssonExaminator: Fredrik KarlssonHandledare: Elin Funck Bakgrund: Globala organisationer står inför utmaningen att lyckas behålla flexibilitet och anpassning till lokala förutsättningar. Samtidigt som de behöver ena och hålla samman olika bolag till en enhet för att kunna nå globala konkurrensfördelar. LÄS MER