Sökning: "examensarbete svenska grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden examensarbete svenska grundskolan.

 1. 1. Multimodala texter : en studie om lärares uppfattning om multimodalatexter i svenskundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Alexandersson; Medina Gabeljic; [2018]
  Nyckelord :Serier; serieromaner; läsförståelse; literacy;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar hur mellanstadielärares syn på och förståelse av multimodala genrer, som exempelvis serier och serieromaner, ser ut. Arbetet kommer även att studera hur dessa lärares syn på läsundervisning och läsförståelse ser ut. LÄS MER

 2. 2. Lärarprofessionens arbetssituation - gränslös eller hållbar? : En kvalitativ studie om grundskollärares arbetssituation och ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljöupplevelsen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Michaela Jernberg; Matilda Bäck; [2018]
  Nyckelord :elementary school teachers; psychosocial work environment; leadership; teachers working conditions; job-demand-control- support.; grundskollärare; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; lärares arbetsvillkor; krav - kontroll- stöd modellen;

  Sammanfattning : Vårt gemensamma intresse för arbetsmiljö grundade idén till denna studie, vårt examensarbete, vars syfte är att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den individuella arbetsmiljöupplevelsen. Den teoretiska referensramen har sitt fokus på psykosocial arbetsmiljö och behandlar områden som ledarskap, krav-kontroll-stöd modellen, arbetsrelaterad stress, kommunikation samt lärares arbetsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Bra, bättre, bäst : Elevers uppfattningar gällande kamratrespons i svenska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Sahlsten; [2018]
  Nyckelord :uppfattningar; kooperativt lärande; kamratrespons; kunskapsutveckling; uthållighet; motivation; formativ bedömning; ömsesidigt beroende; svenska;

  Sammanfattning : För de elever som idag går i grundskolan har undervisningen från första dagen i skolan styrts av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11).  Till skillnad från tidigare läroplaner har Lgr 11 ett tydligt fokus på resultat och målstyrning och en viktig del av detta är formativ bedömning och att eleverna utvecklar förmågan att bedöma sina resultat. LÄS MER

 4. 4. Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet - Om begreppet ”läsförståelse” och undervisning i läsförståelsestrategier i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Siri Sotiriou Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Läsförståelse; Gymnasieskolan; Literacy; Scaffolding; Metakognition;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete på avancerad nivå med inriktning mot gymnasieskolan i fördjupningsämnet svenska och lärande. Syftet med studien har varit att undersöka vilka olika dimensioner begreppet ”läsförståelse” kan ha för lärare i svenska på gymnasiet samt att belysa vilka strategier dessa lärare använder för att träna sina elever i läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Det muntliga språkets status i skolan : Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Helén Andréasson; [2016]
  Nyckelord :Oral communication; Narration; Socio-cultural theory; Vygotskij; Muntlig kommunikation; Berättande; Sociokulturell teori; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken status den muntliga kommunikationen har i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat sex verksamma lärare inom grundskolans lägre åldrar. LÄS MER