Sökning: "examensarbete trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden examensarbete trädgård.

 1. 1. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER

 2. 2. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lucas Enmarc; David Gabriel; [2019]
  Nyckelord :fysiologiska effekter av naturen; psykologiska effekter av naturen; urbaniseringens effekter på hälsan; stressreducering med hjälp av naturen;

  Sammanfattning : Antalet människor som drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Denna trend har visat sig ha en korrelation med den kraftiga urbaniseringen och att allt mer natur och grönytor i städerna tas i anspråk till bebyggelse och infrastruktur. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Orefelt; [2019]
  Nyckelord :Kristinehovsparken; Graniten; kulturarv; kulturmiljö; parkupprustning; historiska parker; 1700-tal; kvarterspark; rekreation; Kristinehovs malmgård; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : I arbetet som landskapsarkitekt finns det både stora möjligheter och utmaningar då man arbetar med att förvalta de miljöer som tidigare generationer skapat och samtidigt skapa nya, hållbara och rekreativa miljöer som ska kunna nyttjas av oss som lever nu och av många generationer framöver. En utmaning med förvaltningen av det gröna kulturarvet ligger i att kunna bevara men samtidigt utveckla och anpassa kulturmiljön till samhällets rådande behov av funktionalitet och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdstider : En studie om att stödja användandet av en trädgård på ett demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Liberg; [2018]
  Nyckelord :Information design; spatial design; outdoor environment; garden; dementia; cognition; Informationsdesign; rumslig gestaltning; demens; utomhusmiljö; trädgård; kognition;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. LÄS MER