Sökning: "examensarbete utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden examensarbete utanförskap.

 1. 1. Förslag som förändrar bilden av Rosengård i Malmö : - Att skapa en lockande attraktiv miljö i en segregerad stadsdel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nariman Hamade; [2023]
  Nyckelord :Barriärer; Segregation; Stigmatisering; Social hållbarhet; Rosengård;

  Sammanfattning : Abstract This thesis examines segregation and stigmatization in Rosengård, Malmö, and proposes adesign concept to change the area's image. Previous studies have shown disparities in living conditions and linked Malmö's housing segregation to socio-economic and ethnic factors. LÄS MER

 2. 2. "De" är inte som "vi" : En kvalitativ studie om medias framställning av muslimer samt dess påverkan på det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Angelica Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur islam och muslimer framställdes isvensk nyhetsmedia i samband med Rasmus Paludans provokativa manifestationer, vilka ägderum i Sverige mellan år 2020–2022. Till följd av dessa manifestationer bröt våldsammaupplopp ut på olika platser i Sverige, vilka kallas påskupploppen. LÄS MER

 3. 3. Ett samtal om normkreativitet : En kvalitativ studie om förskollärares syn på normer, normkritik och normkreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jeanette Markström; Matilda Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :preschool; norms; norm critical perspective; norm creativity; differences; norm creativity as a way to work; Förskola; normer; normkritiskt perspektiv; normkreativitet; olikheter; normkreativt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att skapa en djupare förståelse för förskollärares syn på arbetet med normkreativitet i förskolan. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som genomförts med ändamålsenligt utvalda förskollärare. LÄS MER

 4. 4. ”NÅGON SKULLE FAN BEHÖVA STÄNGA AV ELEN FÖR ATT MAN SKULLE AGERA” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lättman; Elvira Cranz; Ebba Johannesson Källeskog; [2017-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “Någon skulle fan behöva stänga av elen för att man skulle agera” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv Författare: Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie Lättman Kurs: Examensarbete i medie - och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar--Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen.--Teoretisk förankring--Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER