Sökning: "examensarbete vvs"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden examensarbete vvs.

 1. 1. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER

 2. 2. Relativ luftfuktighet inomhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Azad Han; Labinot Popova; [2020]
  Nyckelord :Relativ fuktighet inomhus; hälsoeffekter; relative humidity; health; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen har drabbats av ett snabbt spridande virus som givit upphov till många dödsfall. Har den relativa fuktigheten en inverkan på spridningen? Olika nivåer på relativa fuktigheten kan påverka människan på olika sätt ur medicinsk aspekt. LÄS MER

 3. 3. Teknikkonsulters projekteringsutmaningar i påbyggnadsprojekt : En fallstudie ur konstruktörens och VVS-projektörens perspektiv.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Holm; [2020]
  Nyckelord :Påbyggnad; projektering; projektgrupp; samspel; discipliner; byggprojekt;

  Sammanfattning : Bebyggd mark i Sverige är inte utnyttjad till sin fulla potential. Nya byggnader byggs i utkanten av städer vilket ökar stadsareor, en urbaniseringsstrategi som Boverket (2016) menar inte är hållbar. En mer hållbar strategi är istället att öka tätheten på det vertikala planet. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 5. 5. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER