Sökning: "examensarbete yrkeslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete yrkeslärare.

 1. 1. Autism, yrkesutbildning och vägen mot anställningsbarhet : En studie av yrkeslärares upplevelser av elever med autismspektrumtillstånd på gymnasieskolans yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Nyström; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; yrkeslärare; yrkesprogram; autismspektrumtillstånd; autism;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta examensarbete är att belysa den variation i uppfattningar och upplevelser av undervisningen som finns bland yrkeslärare, vilka undervisar elever med någon form av autismspektrumtillstånd vid gymnasiets nationella yrkesprogram. Hur upplever de sitt arbete, vilka kunskaper om autism har de, och hur ser de på anställningsbarhet som ett begrepp. LÄS MER

 2. 2. Att utbilda till ett yrke- en studie av Gy2011 och arbetslivets krav på administratörer :  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Helena Franzén; [2011]
  Nyckelord :administratör; anställningsbarhet; arbetsgivare; GY2011; dokumentanalys; kunskap; styrdokument; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avslutar två års studier på yrkeslärarutbildningen. Som blivande yrkeslärare har jag valt att blicka in i kommande förändringar inom gymnasieskolan. Höstterminen 2011 träder reformen Gy2011 ikraft med ett flertal förändringar. LÄS MER

 3. 3. ÄR MATRISER ETT UNDERSKATTAT VERKTYG I ARBETET MED ATT SÄKERSTÄLLA LÄROPLANENS INTENSIONER I UNDERVISNINGEN PÅ GYMNASIETS YREKSINRIKTADE PROGRAM?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lourdson Anthony Sammy; [2010]
  Nyckelord :Betyg. Bedömning; Lärare; Matris; Mål.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar i allt väsentlig om attityder och strukturer i undervisningen på gymnasiets yrkesförberedande linjer med speciell fokusering på Hotell- & Restaurang- programmet. Framför allt har tonvikten i undersökningen lagts på yrkeslärarnas attityder till arbetet med matriser och olika bedömningar utifrån dessa, speciellt i relation till den nu gällande läroplanen Gy 2000 och den förestående läroplanen Gy 2011, under förutsättning av att den sistnämnda kommer att godkännas av Riksdag och Regering. LÄS MER

 4. 4. Gamla pedagoger i den nya moderna skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sigurd Johansson; [2008]
  Nyckelord :John Dewey; pedagogik; teoretisk utbildning; praktisk utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att få förståelse för John Deweys pedagogik och dess nutida betydelse i relation till en grupp lärares uppfattning om pedagogik, undervisning och demokrati. Syftet är också att utröna huruvida yrkeslärare och ämneslärare skiljer sig åt i dessa av-seenden. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla och vidmakthålla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Larsson; Lars Svensson; [2006]
  Nyckelord :fordonslärare; kompetens; kompetensutveckling; yrkeskompetens; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning I vårt examensarbete är syftet att belysa hur yrkeslärare på Fordonsprogrammet och Fordontransportprogrammet i gymnasieskolan ser på sin egen kompetensutveckling och kompetens i karaktärsämnet de undervisar i. Vi ville i studien få svar på frågorna om; vilken syn har yrkeslärare på hur de underhåller och utvecklar sin yrkeskompetens i karaktärsämnet, hur ser yrkeslärarna på den kompetensutvecklingen/fortbildning de får idag och vilken kännedom menar yrkeslärarna de har om branschens önskemål när det gäller elevens kunskaper? Vi har skickat ut enkäter till tjugofem yrkeslärare på Fordon- och Fordontransportprogrammet på tre gymnasieskolor. LÄS MER