Sökning: "examensarbete- sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden examensarbete- sjuksköterska.

 1. 1. Hur kvinnor som blivit utsatta för intimt partnervåld erfar möten med allmänsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Floberg; Linn Westberg; [2023]
  Nyckelord :Experience; global; intimate partner violence; the meeting; women; Erfarenheter; globalt; intimt partnervåld; kvinnor; mötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer anses vara ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa och är ett globalt folkhälsoproblem. Våld kan definieras på olika sätt vilka innefattar fysisk, sexuell eller psykisk skada. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niloufar Dadvand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Dellgren; Louise Olsson- Öhrn; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative care; home health care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. LÄS MER

 4. 4. Examensarbete : Sjuksköterskors uppleverser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Mari Alsabti; Line Jackson; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor på akutmottagningar är vanligtförekommande och är ett kvarstående problem inom hälso- och sjukvården. Hälso- ochsjukvården är en arbetsmiljö där det är hög arbetsstress som på långt sikt kan leda tillfysiska problem och sjukskrivningar. LÄS MER

 5. 5. Att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Wiröstrand; Olivia Edin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett samhällsproblem eftersom kvinnor som är utsatta för våld i nära relation kan känna otrygghet i vården och därför upptäcks inte dessa kvinnor. Genom att sjuksköterskor inte har rätt hjälpmedel eller utbildning så kan det bli att dessa kvinnor inte upptäcks. LÄS MER