Sökning: "examination specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examination specialpedagogik.

 1. 1. "För flerspråkiga elever är det inte i första hand dyslexi." : En undersökning om några speciallärare och specialpedagogers uppfattningar om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Sahlberg; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; svenska som andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; gymnasieskolan; diagnostisering; stöd; specialpedagogik; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Alla elever har rätt till att få det stöd som de behöver för att utvecklas på bästa sätt i skolan. För att flerspråkiga elever ska få det stöd som de är i behov av, behöver skolorna ha mer kunskaper om flerspråkighet. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i ett flerspråkigt perspektiv - en fallstudie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amna Ismail Abdulkarim; Ingela Fellnäs; [2014]
  Nyckelord :flerspråkighet; föräldraperspektiv; kommunikationsklass; språkstörning;

  Sammanfattning : Abdulkarim Ismail, Amna & Fellnäs, Ingela (2014). Språkstörning i ett flerspråkigt perspektiv. En fallstudie. Language impairment in a multilingual perspective. LÄS MER

 3. 3. Elever i behov av särskilt stöd, samspelet mellan skola och elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Per Hultberg; Rolf Persson; [2010]
  Nyckelord :elever; föräldrar; Specialpedagogik; stöd; särskilda behov;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur det särskilda stöd som elever behöver för att nå målen motsvarar det som skolan erbjuder, och för att få svar på det undersöker vi det ur rektorns, specialpedagogens och elevens synvinkel. Vilka likheter och skillnader finns i tillvägagångssätt, behov, och det skolan ger mellan litteraturen vi läst och de intervjuer och enkätundersökningar vi gör. LÄS MER

 4. 4. Asperger syndrom : undervisningsmetoder och strategier i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV)

  Författare :Kristian Gomez; [2009]
  Nyckelord :Asperger syndrome; preparation; individualisation; adaptation; structure; strategy; metods; obstacle; opportunities; Asperger syndrom; förberedelse; individualisering; anpassning; struktur; strategier; metoder; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka undervisningsmetoder och strategier som tillämpas i ett urval av gymnasiala Aspergergrupper. Undersökningen lägger fokus på konkreta undervisningsstrategier, elevens grundläggande behov som måste tillgodoses i en undervisningssituation, diagnosens hinder och möjligheter samt hur undervisande lärare upplevelser sitt yrke. LÄS MER

 5. 5. "Att göra det som kan anses annorlunda naturligt" : - en studie om regnbågsbarn inom grundskolans tidigare år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Susanna Hjalmar; [2009]
  Nyckelord :Familjekonstellationer; grundskolan; heteronorm; kvalitativ studie; kärnfamilj; regnbågsbarn;

  Sammanfattning : Detta är en examination skriven inom lärarprogrammet på Stockholms universitet under institutionen för specialpedagogik. Examinationen berör regnbågsbarn, barn som växer upp med samkönade föräldrar och den miljö de möter i skolan. LÄS MER