Sökning: "excess sludge"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden excess sludge.

 1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 2. 2. Återvinning av restbetong från fabrikstillverkning i ny betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristoffer Karlsson; Jonas Taube Johansson; [2018]
  Nyckelord :Återvinning; betong; restbetong;

  Sammanfattning : Betong är ett av våra mest använda byggnadsmaterial idag. Vid framställning av fabriksbetong uppstår restbetong, som i detta arbete har delats upp i tre olika typer, returbetong, pumprester och betongslam. Returbetong avser det överskott av betong som uppstår då en kund har beställt för mycket betong. LÄS MER

 3. 3. Survey of systems for utilizing produced biogas in asmall-scale wastewater treatment plant: Storvreta, Uppsala

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Daniel Frisk; Deniz Pektas; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten ämnar att ge en analys över energibehovet av ett mindre reningsverk samt hur utnyttjandet av den biogas som produceras vid reningen kan ökas. Energi-analysen kommer att inbegripa reningsverkets värme- och elbehov i nuläget samt hur hur det kan komma att utvecklas inom den närliggande framtiden. LÄS MER

 4. 4. Modification of a Moving Bed Biofilm Reactor(MBBR) due to radically changed process conditions : A case study of Kvarnsveden paper mill

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Liv May Johansson Macedo; [2018]
  Nyckelord :Moving Bed Biofilm Reactor; Pulp and Paper Wastewater; Performance Evaluation; Energy Efficient.;

  Sammanfattning : Papermaking process require large amounts of energy and water; therefore, pulp and paper mills can be potentially very polluting. The wastewater resulting from the papermaking process must be carefully managed as it is very rich in dissolved organic matter and contain compounds that make it difficult to treat. LÄS MER

 5. 5. Anaerobic Co-digestion of Sewage sludge, Algae and Coffee Ground

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristina Flisberg; [2016]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Algae; C.Vulgaris; Coffee ground;

  Sammanfattning : Energy shortfall and air pollution are some of the challenges the human kind is facing today. Fossil fuel is still the most widely used fuel, which is a non-renewable resource, increasing excess carbon dioxide into the air. LÄS MER