Sökning: "exempel a uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 973 uppsatser innehållade orden exempel a uppsats.

 1. 1. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2023]
  Nyckelord :climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

  Sammanfattning : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. LÄS MER

 2. 2. Covid-19-pandemins ekonomiska påverkan på det kollektiva resandet i Värmland : En kvalitativ studie för Region Värmlands Kollektivtrafiks hantering av Covid-19-pandemin

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Eskil Haak Byström; Juan Mohamed; [2023]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; kollektivtrafik; krishantering; framtida investeringar; Folkhälsomyndigheten; ekonomisk avvikelse; ekonomisk återhämtning; kostnadsutveckling.;

  Sammanfattning : In recent years, the world has been living in a pandemic where major adaptations have been necessary following the global advance of the Covid-19 virus. In many ways, this has changed the way society manages crises but despite this, public transport has been running in all cities across Sweden even under current restrictions. LÄS MER

 3. 3. S:t Eskils källa och Frimurarna : En mikrohistorisk studie om användningen av historiebruk i syfte att förena befintliga och nya inslag i naturen med grupptillhörighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Sommardahl; [2023]
  Nyckelord :mikrohistoria; Strängnäs; s:t eskil; frimurarna; historiebruk; minnesplats; minnesmiljö;

  Sammanfattning : Historiebruk, så lyder beteckningen när man önskar att poängtera att något inom historia är skapat, någon har för avsikt att berätta sin version om det förflutna för oss. Eftersom det bakom varje avsikt finns ett urval av källor vilka styr det narrativ som berättas blir följden att andras osynliggörs. LÄS MER

 4. 4. Birdpoetic Worlds : Sensing the more-than-human worlds through Nina Södergren's bird poems

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Jessica Sunnebo; [2023]
  Nyckelord :Nina Södergren; Animism; Ecocriticism; Human-animal studies; Ecopoetics; Zoopoetics; Poetry; Birdpoetry; Birds; More-than-human world; Attentiveness; Nils Aslak Valkeapää; Nina Södergren; Animism; Ekokritik; Litterära djurstudier; Ekopoetik; Zoopoetik; Poesi; Fågelpoesi; Fåglar; Mer-än-mänsklig värld; Uppmärksamhet; Nils Aslak Valkeapää;

  Sammanfattning : This thesis, Birdpoetic Worlds: Sensing the more-than-human worlds through Nina Södergren’s bird poems, analyses a selection of poems by Swedish poet Nina Södergren (1924–2015) from the collection Högt ärade trana: Nya dikter och urval av tidigare poesi* (2012),  through the lens of ecocriticism and animism. The aim is to identify and explore how her bird poetics can function as an invitation to sense a relational experience and interconnectedness with the more-than-human world, especially through attentiveness. LÄS MER

 5. 5. Världsmästerskapen i Sportswashing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hörlin; Johan Otterhed Bolin; Deyar Reberius; [2023]
  Nyckelord :Country image; Sportswashing; Soft power; Qatar; Fotbolls-VM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur påverkas landet Qatars varumärke och internationella anseende av att arrangera fotbolls-VM 2022? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sportswashing i form av ett internationellt idrottsevenemang påverkar ett lands varumärke. En fallstudie på Qatar och dess användande av fotbolls-VM 2022 har utförts för att öka och fördjupa förståelsen kring sportswashing. LÄS MER